×

خرید پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پروتکل آموزش ذهن آگاهی کابات زین و همکاران(۱۹۹۲)

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید ۱۹

۱۲,۵۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تاثیر باورهای مذهبی بر سلامت روان و رضایت شغلی

۷,۵۰۰ تومان

پرسشنامه سنجش باورهای مذهبی افراد جورج

۵,۵۰۰ تومان

خرید پرسشنامه عوامل اجتماعی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی

۱۰,۰۰۰ تومان
0