×

پرسشنامه تاثیر عوامل محیطی بر رضایت دانش آموزان

۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پروتکل آموزش ذهن آگاهی کابات زین و همکاران(۱۹۹۲)

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید ۱۹

۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تاثیر باورهای مذهبی بر سلامت روان و رضایت شغلی

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه سنجش باورهای مذهبی افراد جورج

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند

۱۰,۰۰۰ تومان
0