×

پرسشنامه تاثیر عوامل محیطی بر رضایت دانش آموزان

۲۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه آزمون پیری

۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پروتکل آموزش ذهن آگاهی کابات زین و همکاران(۱۹۹۲)

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی رابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید ۱۹

۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه هویت سازمانی چنی

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOL

۱۰,۰۰۰ تومان
0