×

خرید پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پروتکل آموزش ذهن آگاهی کابات زین و همکاران(۱۹۹۲)

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی رابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید ۱۹

۱۲,۵۰۰ تومان

خرید پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه هویت سازمانی چنی

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOL

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تاثیر باورهای مذهبی بر سلامت روان و رضایت شغلی

۷,۵۰۰ تومان

پرسشنامه سنجش باورهای مذهبی افراد جورج

۵,۵۰۰ تومان
0