×

خرید پروژه کلاسی SPSS همراه با تحلیل و خروجی نرم افزار و پرسشنامه

۷۷,۰۰۰ تومان

پروژه ۲۲: تحلیل آماری فصل چهار با خروجی نرم افزار SPSS آزمون پیرسون و رگرسیون

۵۵,۰۰۰ تومان
0