دسته :

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: ارزيابي بين‌المللي كيفيت زندگي

فرمت: Word

?تعداد سوال: 24 سوال و 4 مولفه (سلامت فيزيكي، سلامت رواني، سلامت محيط، روابط اجتماعي)

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل مفهومی: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعاریف مختلف سرمایه اجتماعی

 • بورديو: حاصل جمع، منابع بالقوه و بالفعلي كه تحت نتيجه مالكيت شبكه بادوامي از روابط نهادي شده بين افراد ايجاد مي‌گردد.
 • كلمن: سرمايه اجتماعي را با كاركردش تعريف مي كند و هر آن چيزي است كه ناشي از شبكه روابط، اعتماد، حسن عمل متقابل و هنجارهاي اجتماعي كه موجب تسهيل فعاليت فردي يا اجتماعي شود.
 • فوكوياما: شكل ملموس از يك هنجار غيررسمي است كه باعث ترويج همكاري بين دو يا چند نفر مي شود. هنجارهاي اجتماعي و اعتماد دو پايه اصلي سرمايه اجتماعي هستند.
 • پاتنام: ويژگي هايي از سازمان اجتماعي چون اعتماد، هنجارها و شبكه هاست كه مي تواند كارايي جامعه را از طريق تسهيل كنش هاي تعارضي بهبود بخشد.
 • لين: سرمايه گذاري و استفاده از منابع نهفته در دل روابط اجتماعي براي نيل به منافع مورد انتظار.
 • بيكر: منابعي كه از طريق شبكه هاي فردي و يا سازماني قابل حصول باشند.
 • ترنر: نيروهايي كه توان توسعه اقتصادي را در جامعه از طريق روابط اجتماعي افزايش دهند.
 • كاكس: تعلقات و گره هايي كه رفتار اجتماعي را استحكام مي بخشد.
 • استون: مجموعه اي از روابط كه از طريق ارتباط با ديگران ايجاد مي گردد
 • تورتس: قابليت افراد براي هدايت منابع كمياب بخاطر عضويت در شبكه هاي اجتماعي گسترده‌تر
 • OECD: شبكه هايي كه توسط هنجارها، ارزشهاي مشترك به هم پيوسته‌اند.
 • نورث: محيط و شرايطي كه منجر به بهبود هنجارها شده و ساختار اجتماعي را شكل دهد.

توضیحات پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOL

سازمان جهاني بهداشت به دليل نياز به يك وسيله ارزيابي بين‌ المللي كيفيت زندگي دست به تهيه آزمون100- WHOQOL زد كه 24 بعد براي كيفيت زندگي قائل است در چارچوب مفهومي اوليه كه براي ساخت اين مقياس وجود داشت اين 24 بعد را در 6 دامنه قرار دادند جهت هر بعد 4 سوال در نظر گرفته شد. تحليل‌هايي كه اخيراً بر روي دامنه به عمل آمده باعث شد تا نسخه‌اي جديد از آن در اختيار محققان و پژوهشگران قرار بگيرد كه آن نسخه WHOQOL-BREF است كه در مطالعه حاضر نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد اين الگو به 4 دامنه از كيفيت زندگي اشاره دارد:

سلامت جسمي، سلامت رواني، سلامت محيط، روابط با ديگران

جهت سنجش سلامت جسمي 7 گويه، سلامت رواني6 گويه، روابط اجتماعي3 گويه و سلامت محيطزندگي 8 گويه در نظر گرفته شده است. (در مجموع24 گويه).

تعدادی از سوالات پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOL

 • تا چه حد از انرژي كافي براي زندگي روزمره‌تان برخورداريد؟
 • تا چه حد از توانايي‌تان براي انجام فعاليت‌هاي روزمره راضي هستيد؟
 • تحرك و چابكي خود را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
 • تا چه اندازه از خوابتان راضي هستيد؟
 • تا چه اندازه ناراحتي‌هاي جسمي اجازه نمي‌دهد كارهايي كه بايد انجام دهيد به انجام برسانيد؟
 • براي انجام دادن كارهاي روزمره زندگي‌تان چقدر به مراقبت پزشكي نياز داريد؟

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها