دسته :

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: میزان تعلق افراد به سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 18 سوال و 3 مولفه (عضویت، وفاداری و شباهت)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

پرسشنامه هویت سازمانی چنی

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه هویت سازمانی چنی

هویت سازمانی

جومری هچ: هویت سازمانی مربوط به تجارت و ایده هایی است که اعضا به طور کلی از سازمان دارند. او می گوید که هویت سازمانی چیزی است که کارمندان درباره شرکت، دریافت، حس و فکر می کنند و به عنوان یک فهم معمول مشترک از ارزش ها و ویژگی های روشن سازمان، پذیرفته می شود. مشابه با انسان ها، هویت سازمانی در باره ی ویژگی هایی است که سازمان را متمایز و تشخیص پذیر می سازد (هچ، 1997، 282).

هویت شرکت، حقیقت و یکتایی یک سازمان است که تمامی آن به تصویر داخلی و خارجی و اعتبار آن از راه ارتباطات شرکت مربوط می شود.(گری و بالمر، 2002، 256). این تعریف، یک چشم انداز وسیع تر از هویت سازمانی را که به طور عمده خود را به دیدگاه افراد داخل سازمان مربوط می شود، به دست می دهد.

هویت سازمانی مفهومی است که بر اساس آن اعضای سازمان خود را با کل سازمان نه با گروه خاص یا با رشته حرفه ای و تخصصی خود، یکی دانسته و دوست دارند که با آن مورد شناسایی قرار بگیرند. موارد مانند میزان وفاداری به سازمان ومدیران سازمان، احساس غرور و افتخار عضویت در سازمان، تمایل به ماندن در سازمان و دفاع از ارزش های سازمان در داخل و خارج از سازمان از عوامل شناسایی این هویت است (هچ و شولتر، 2004).

توضیحات پرسشنامه هویت سازمانی چنی

پرسشنامه هویت سازمانی در سال 1983 توسط چنی طراحی شده است این پرسشنامه متشکل از  18 سوال و 3 مولفه (عضویت، وفاداری و شباهت) می باشد. که بر اساس طیف 5 درجه ای از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم نمره دهی شده است.

چنی (1982) به سه مفهوم کلیدی در زمینه هویت سازمانی اشاره کرده است: اولین مفهوم، احساس عضویت است که یک حس تعلق و احساس قوی دلبستگی و کشش عاطفی را شامل می شود و همچنین به ضمیر، نهاد و خویشتن فرد اشاره می کند، مثلا احساس غرور از اینکه عضو سازمان است. دومین مفهوم، وفاداری است که به معنی حمایت و دفاع فرد از سازمان و اهداف سازمانی است. سومین مفهوم استنباط ویژگی های مشترک داشتن یا احساس همگونی و مشابهت است به این معنی که کارمند این احساس و ادراک را داشته باشد که اهداف و علایق مشترک با دیگر اعضای سازمان دارد.

مدل پرسشنامه چنی: عضویت+وفاداری+شباهت=هویت سازمانی

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها