دسته :

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: تدوين برنامه ي بازاريابي استراتژيك بنگاه هاي گردشگري

فرمت: Word

?تعداد سوال: 54 سوال و 7 مولفه (محصول و خدمات، قیمت، شواهد فیزیکی، مکان، پیشبرد فروش، فرآیندها، پرسنل و کارکنان)

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل مفهومی: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بازاريابي

بازاريابي هنر و علم شناسايي، خلق و ارائه ي ارزش به منظور ارضاي نيازهاي بازار هدف، براي دستيابي به سود است. بازاريابي اميال و نيازهاي ارضانشده را شناسايي مي كند. همچنين ضمن تعريف و تخمين اندازه ي يك بازار تعريف شده، ميزان سودآوري آن را نيز انداز هگيري مي كند (كاتلر، 1386). انيستيتوي بازاريابي بريتانيا: بازاريابي را اين گونه تعريف مي كند: يك فرايند مديريتي به منظور شناسايي، پيش بيني و ارضاي خواسته هاي مشتريان به شيوه اي موثر در جهت بر آوردن اهداف سازماني (ميدلتون، 2001).

برنامه ريزي بازاريابي

برنامه ي بازاريابي ترتيبي منطقي و مجموعه اي از فعاليت هاست در جهت رسيدن به اهداف بازاريابي و تنظيم طرح هايي براي رسيدن به آنها (مك دونالد، 1999). برنامه ي بازاريابي يك سند مكتوب است كه به تفصيل وضعيت كنوني را با توجه به مشتر يان، رقبا و محيط بيروني شرح مي دهد و رهنمودهايي را براي تحقق اهداف، اجراي اقدامات بازاريابي و تخصيص منابع طي دوره برنامه ريزي و براي يك كالا يا خدمت موجود يا يك محصول پيشنهاد شده ارائه مي كند (واكر و ديگران، 2001).

برنامه بازاريابي استراتژيك

يك برنامه ي استراتژيك بازاريابي، موتور و قوه ي محركه اي است كه استراتژي بازاريابي از طريق آن مي تواند با درون سازمان ارتباط برقرار كند. ساختار و شكل برنامه ي استراتژيك بازاريابي به نحو قابل ملاحظه اي در بين سازمان ها، متفاوت و مختلف است. بازاريابي استراتژيك نوعاً با تعريف اهداف بازاريابي ارتباط مستقيم دارد و به چگونگي رسيدن به اين اهداف در يك دوره ي سه تا پنچ ساله مي پردازد. فرايند برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي با بسط استراتژي هايي همراه است كه بر مبناي برداشت هاي تيم برنامه ريزي از بازار و ادراكات برآمده از انتظارات مديريتي و توانايي هاي سازمان بنا نهاده شده است. (گيليگان و ويلسون، 2003).

فرصت ها و تهديدات خارجي

مقصود از فرصت ها و تهديدات خارجي رويدادها و روندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بوم شناسي، محيطي، سياسي، قانوني، دولتي، فن آوري و رقابتي است كه مي توانند به ميزان زيادي در آينده منفعت يا زيان برسانند.فرصت ها و تهديدها به ميزان زيادي خارج از كنترل سازمان است. از اين رو از واژه ي خارجي استفاده مي كنند. اصل اساسي مديريت استراتژيك اين است كه سازمان ها بايد براي بهره جستن از فرصت هاي خارجي و پرهيز از اثرات ناشي از تهديدات خارج ي يا كاهش دادن آنها د رصدد تدوين استراتژي هايي برآيند (دلبري، 1386).

نقاط قوت و ضعف داخلي

نقاط قوت و ضعف داخلي در زمره فعاليت هاي قابل كنترل سازمان قرار مي گيرند كه بنگاه آنها را به شيوه اي بسيار عالي يا بسيار ضعيف انجام مي دهد. آنها در سايه فعاليت هاي مديريتي، بازاريابي، امور مالي(حسابداري)، توليد(عمليات)، تحقيق وتوسعه وسيستم هاي اطلاعات رايانه اي بوجود مي آيند. سازمان ها مي كوشند استراتژي هايي را به اجرا درآورند كه نقاط قوت داخلي تقويت گردد و ضعف هاي داخلي برطرف گردد (همان).

استراتژي

براي استراتژي تعاريف متعددي ارائه شده است كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

استراتژي ابزاري است كه سازمان مي تواند بدان وسيله به هدف هاي بلند مدت خود دست يابد (ديويد، 1388، 38). يك استراتژي، الگويي است بنيادين از اهداف فعلي و برنامه ريزي شده، بهره برداري و تخصيص منابع و تعاملات يك سازمان با بازارها، رقبا و ديگر عوامل محيطي (واكر و ديگران، 1383). استراتژي در اصل مجموع چشم انداز، اهداف، آرمان ها و طرح هاي عملي يك سازمان است و زماني كه به خوبي تنظيم شده باشد، به سازمان كمك خواهد كرد كه استفاده از منابع خود را حداكثر كند (ريد و بوجانيك، 2006).

توضیحات پرسشنامه تدوين برنامه ي بازاريابي استراتژيك بنگاه هاي گردشگري

پرسشنامه فوق با هدف تدوين برنامه ي بازاريابي استراتژيك بنگاه هاي گردشگري طراحی شده است. این پرسشنامه متشکل از 54 سوال است که مولفه های آن شامل (محصول و خدمات، قیمت، شواهد فیزیکی، مکان، پیشبرد فروش، فرآیندها، پرسنل و کارکنان) می باشد.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها