دسته :

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی بر اشتراک گذاری و به کارگیری دانش

فرمت: Word

?تعداد سوال: 18 سوال و 6 مولفه (تعهد عاطفی، تعهد مستمر، اعتماد شغلی، اعتماد فردی، اشتراک دانش، استفاده از دانش)

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل مفهومی: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعهد سازمانی

تعهد سازمانی اشاره به تعلق یک کارمند به سازمان خود دارد (میر و آلن 1991). می توان بیان کرد که تعهد سازمانی برای موفقیت یک فرایند تجاری مهم است. بنابراین، سازمان ها باید مستمربه دنبال روش هایی برای ارتقای تعهد در میان کارکنان باشند. تعهد یک مفهوم چند وجهی با سه مولفه است: شناخت، تعلق کامند به سازمان (اراده)، ماندگاری (هزینه ترک سازمان : نیاز، اجبار) و هنجار یا الزام برای ادامه فعالیت در سازمان دارد. (میر و آلن، 1991).

تعهد بر اراده کارکنان برای ارائه و دریافت دانش تاثیر می گذارد (ون دن هوف و وان وینن 2004) و بخش مهمی از فرهنگ اشتراک دانش است (اسمیت و مک کین، 2002). محققان به وجود رابطه مثبت بین تعهد سازمانی و اشتراک دانش پرداخته اند. برای مثال، جارونپا و استاپلس در سال 2001 در تحقیقاتشان بیان کردند که ” تعهد زیاد می تواند برگرفته از عقاید جنسیتی باشد که با توجه به آن سازمان حق دارد اطلاعات و دانش افرادرا به دست آورد.

تزو و همکارانش در سال 2010 بیان کردند که تعهد سازمانی عامل موثر در رفتار اشتراک دانش کارمندان است و جان مایکل 2010 اشاره کرد که کارمندان فعال تشویقی برای اشتراک دانش بیشتر هستند.از نظر الراوی و همکارانش (2013)، اشتراک دانش باافزایش میزان مشارکت کارمندان افزایش می یابد. لین (2007) نیز گزارش داده است که تعهد سازمانی رابطه مثبت با اشتراک دانش تاکتیکی دارد.

توضیحات پرسشنامه تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی بر اشتراک گذاری و به کارگیری دانش

پرسشنامه فوق متشکل از 18 سوال و شش مولفه تعهد عاطفی، تعهد مستمر، اعتماد شغلی، اعتماد فردی، اشتراک دانش، استفاده از دانش می باشد. که با هدف بررسی تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی بر اشتراک گذاری و به کارگیری دانش طراحی شده است. جزییات بیشتر پرسشنامه در فایل پرسشنامه تشریح شده است. که همراه با مدل مفهومی و مقاله بیس می باشد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • من اراده قوی برای کار با سازمان دارم.
  • من تعلق عاطفی مثبت به سازمان دارم.
  • حتی اگر موقعیت شغلی بهتر داشته باشم، با این سازمان کار می کنم.
  • کارکردن با سازمان خودم یک ضرورت برای من است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه