پایان نامه انگلیسی اقدامات فیزیکی شهر: برنامه ریزی اقدامات و چالش مناطق شهری در توسعه پرژه های کارآفرینی شهر

عنوان انگلیسی پایان نامه: (RE)ACTING THE CITYPHYSICAL PLANNING PRACTICES AND …