مقاله امرالد: برنامه ریزی برای ارزش مشتری رقابتی

عنوان انگلیسی مقاله: Planning for competitive customer value ترجمه عنوان …