×

پروپوزال بررسی و شناخت رابطه ی میان اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی و عوامل موثر بر آن (مطاله ی موردی: استان تهران)

عنوان پروپوزال: بررسی و شناخت رابطه ی میان اعتماد اجتماعی …

پروپوزال بررسی نقش هوش سیاسی رهبران بر مدیریت اثربخش تغییر سازمان و ارائه مدل آن

عنوان پروپوزال: بررسی نقش هوش سیاسی رهبران بر مدیریت اثربخش …

0