×

پرسشنامه خود کارآمدی شرر کد ۲۲۱۱

هدف پرسشنامه: ارزیابی خود کار آمدی افراد  فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای (School-Burnout Inventory (SBI))

هدف پرسشنامه: سنجش خستگی دانش آموزان نسبت به تکالیف درسی …

پرسشنامه استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید ۱۹

هدف پرسشنامه: استرس شغلی ناشی از بیماری کوئید ۱۹ فرمت: …

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان

هدف پرسشنامه: بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان فرمت: …

پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر

هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان در برابر تغییر فرمت: Word …

پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران

هدف پرسشنامه: پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس، گاردنر، کامینگز و …

پرسشنامه اعمال منفی NAQ-R

هدف پرسشنامه: بررسی خشونت شغلی فرمت: Word ?تعداد سوال: ۲۲ …

پرسشنامه ۲۵۸۷: سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

هدف پرسشنامه: برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری انگیزش …

پکیج کامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش ویژگی شخصیتی

هدف پرسشنامه: برسی نقش ویژگی های شخصیتی به اعتیاد به …

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO-FF کاستا و مک کری

هدف پرسشنامه: بررسی ویژگی های شخصیتی NEO-FF  فرمت: Word ? …

0