×

پرسشنامه عوامل اجتماعی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل اجتماعی بر موفقیت ورزشی بانوان در …

پرسشنامه عوامل اقتصادی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل اقتصادی بر موفقیت ورزشی بانوان در …

0