×

پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی

هدف پرسشنامه: ارزیابی اثربخشی موسسات مالی فرمت: Pdf ?تعداد سوال: …

پرسشنامه اثربخشی موسسات مالی

هدف پرسشنامه: ارزیابی اثربخشی موسسات مالی فرمت: Word ?تعداد سوال: …

پرسشنامه اینترنت اشیاء در حسابداری

هدف پرسشنامه: بررسی نقش اینترنت اشیاء و تاثیر آن بر …

پرسشنامه موانع اجرای هزینه یابی هدف در کارخانه

هدف پرسشنامه: بررسی موانع اجرا و استقرار سیستم هزینه یابی …

پرسشنامه مدیریت ریسک در بانک

هدف پرسشنامه: ارزیابی میزان توجه و درک ریسک در بانک …

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی

هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت خدمات بانکی مبتنی بر سیستم – …

پرسشنامه آمادگی سازمان در اجرای برنامه بازگشت سرمایه گذاری در منابع انسانی

هدف پرسشنامه: بررسی میزان آمادگی سازمان برای اجرای برنامه بازگشت …

پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری

هدف پرسشنامه: بررسی میزان انگیزه سرمایه گذاری  فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه عوامل موثر تصمیم گیری برای استخدام تامین کننده خارجی

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر تصمیم گیری استخدام تامین کننده …

پرسشنامه روش های مالی سازمان

هدف پرسشنامه: بررسی روش های مالی سازمان فرمت: Word ?تعداد …

0