مقاله انگلیسی گسترش ارائه اختیاری صورت جریان وجه نقد در آلمان و تاثیر استانداردها گزارشگری بین المللی

عنوان انگلیسی مقاله:

The Development of Voluntary Cash Flow Statements in Germany and the Influence of International Reporting Standards

ترجمه عنوان مقاله: گسترش ارائه اختیاری صورت جریان وجه نقد در آلمان و تاثیر استانداردها گزارشگری بین المللی

رشته: حسابداری

سال انتشار: ۱۹۹۹

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۳۶ صفحه

منبع: London School

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده گسترش ارائه اختیاری صورت جریان وجه نقد

این مقاله انگیزه شرکت های آلمانی را برای افشای اختیاری صورت جریان وجه نقد را در طول زمان مورد مطالعه قرار می دهد. زمانی که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری بسیاری از کشورها، ارائه صورت جریان وجوه نقد اجباری بود، در آلمان هنوز طبق قانون الزامی برای ارائه صورت جریان وجه نقد وجود نداشت. با این حال، تعداد قابل توجهی از شرکتها به صورت اختیاری صورت جریان وجه نقد را ارائه می کردند. این شرکت ها به احتمال زیاد تحت تاثیر پیشنهادات اعضای حرفه حسابداری آلمان، اسندارد حسابداری بین المللی شماره ۷ و همچنین استانداردهای مربوطه در سایر کشورها صورت جریان وجه نقد را ارائه می کردند.

  این مقاله با استفاده از الگوی پذیرش در طول زمان و شکل صورت جریان وجه نقد به بررسی این تاثیر می پردازد. این مقاله بررسی ارائه اختیاری صورت جریان وجه نقد به وسیله شرکت های آلمانی را با توجه به “نقاط عطف” در تکامل حرفه ای توصیه های حرفه حسابداری آلمان و استانداردهای بین المللی مربوطه انجام داد. دترمینان برش مقطعی از ارائه اختیاری صورت های جریان وجه نقد (بین المللی) با استفاده از رگرسیون پروبیت و تجزیه و تحلیل عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد فشار بازار سرمایه محرکی برای افشای صورت جریان وجه نقد همگام با شیوه گزارشگری بین المللی بود.

Abstract The Development of Voluntary Cash Flow Statements in Germany and the Influence of International Reporting Standards

This paper studies the incentives of German firms to voluntarily disclose cash flow statements over time. While cash flow statement is mandated under many GAAP regimes, its disclosure has not been mandatory in Germany until recently. Nevertheless, an increasing number of firms provide cash flow statements voluntarily. These firms are likely to be influenced by recommendations of the German accounting profession, IAS 7 as well as the respective standards of other countries. The idea of the paper is to study this influence by looking at the adoption pattern over time and the format of the cash flow statement.

It documents the development of voluntary cash flow statement disclosures by German firms with respect to “milestones” in the evolution of German professional recommendations and respective international standards. The cross-sectional determinants of voluntary (international) cash flow statements are analyzed using probit regressions and factor analysis. The results are generally consistent with the idea that capital market forces drive the disclosure of cash flow statements that are in line with international reporting practice.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

 

155 بازدید