مقاله انگلیسی انجام پژوهش های میدانی کیفی در زمینه حسابداری مدیریت: مکان یابی به منظور کمک به تئوری

عنوان انگلیسی مقاله:

Doing qualitative field research in management accounting: positioning data to contribute to theory

ترجمه عنوان مقاله: انجام پژوهش های میدانی کیفی در زمینه حسابداری مدیریت: مکان یابی به منظور کمک به تئوری

رشته: حسابداری

سال انتشار: ۲۰۰۵

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۳۴ صفحه

منبع: University of Warwick

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله حسابداری مدیریت

در این مقاله ما درباره این موضوع بحث می کنیم که تئوری، روش، روش شناسی و دستاوردهای علمی در پژوهش های میدانی کیفی به واسطه توسعه فرضیه های جاری در هم پیچیده شده اند. ما در ادامه بحث خود را بر مطالعه پژوهش های میدانی کیفی در زمینه حسابداری مدیریت متمرکز می کنیم. ما بیشتر بر نقش متمایز تئوری در پژوهش های کیفی تاکید می کنیم که نقش تئوری در این پژوهش ها بیشتر از آن که توضیح یک هدف خاص باشد، در حقیقت بیان یک حقیقت ذهنی است.

با در نظر گرفتن این ذهنیت است که ما به بحث درباره راه هایی می پردازیم که انجام پژوهش کیفی نظم و انضباطی را برای پژوهشگر به ارمغان می آورد که این نظم و انضباط به ما اجازه ارزیابی قابلیت اعتماد گزارش پژوهشگر را می دهد. هدف از این کار این است که نسبت به مفاهیم قرض گرفته شده از روش شناسی اثبات گرا، مبنای مناسب تری برای قضاوت درباره معقول بودن پژوهش های میدانی کیفی توسعه دهیم.

Abstract

In this paper we argue that theory, method, methodology, and knowledge gains in qualitative field studies are intertwined through the ongoing hypothesis development in the field. We develop our argument through a discussion of specific qualitative field studies in management accounting. We emphasis in particular the distinctive role of theory in qualitative research as relating to expression of a subjective reality more than clarification of an objective one.

In considering this subjectivity we discuss the ways in which the doing of qualitative research brings to bear discipline on the researcher allowing us to assess the trustworthiness of their accounts. The intention is to develop a more appropriate basis for judging the plausibility of qualitative field studies than notions borrowed from positivistic methodology.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

10 بازدید