مقاله انگلیسی اطلاعات حسابداری، تصمیم های سرمایه گذاری بلندمدت، و ارزیابی حقوق صاحبان سهام

عنوان انگلیسی مقاله: 

Accounting Information, Capital Investment Decisions, and Equity Valuation: Theory and Empirical Implications

ترجمه عنوان مقاله:  اطلاعات حسابداری، تصمیم های سرمایه گذاری بلندمدت، و ارزیابی حقوق صاحبان سهام

رشته: حسابداری

سال انتشار: ۱۹۹۹

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۳۹ صفحه

منبع: Hong Kong University of Science & Technology

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله اطلاعات حسابداری

این مقاله به بسط یک مدل ارزیابی با استفاده از داده های حسابداری در نظامی می پردازد که قابلیت انعطاف برای توسعه یا توقف عملیات (اختیار واقعی) وجود دارد. این مدل برای بررسی نقش سود حسابداری و ارزش دفتری در ارزیابی حقوق صاحبان سهام و همچنین برای پیدا کردن تفاوت های روش برش مقطعی در رفتار تابع ارزیابی استفاده می شود. بر خلاف مطالعات قبلی که سرمایه گذاری های بلندمدت نامشخص و یا مربوط به عوامل خارجی بودند، در این مدل تصمیم های سرمایه گذاری بلندمدت مشروط به قابلیت سوداوری عملیات شرکت و فرصت های رشد می باشد. در مرحله اول ارزیابی مستلزم شکل دادن به باورها درباره سرمایه گذاری های بلندمدت آتی و سپس ارزیابی جریان نقدی حاصله از دارایی های سرمایه گذاری شده است. سود جاری و ارزش دفتری اطلاعات اساسی درمورد شکل دهی به باورهای موجود درباره سرمایه گذاری های آتی و پیش بینی جریان های نقدی مهیا می کنند.

ارزیابی حقوق صاحبان سهام

به دلیل وجود اختیارات واقعی، تابع ارزیابی خطی نبوده و به صورت منحنی در می آید. ارزیابی حقوق صاحبان سهام تابعی محدب و افزایشی از سود حسابداری است، اما نسبت به ارزش دفتری بسته به سوداوری شرکت و فرصت های رشد می تواند افزایشی، کاهشی یا غیرحساس باشد. این مدل بر اهمیت نسبی سود در تعیین ارزش را نسبت به ارزش دفتری تاکید کرده و چگونگی تفاوت این اهمیت نسبی را در بین شرکت های مختلف نشان می دهد. این مدل همچنین همگرایی غیرعادی بین قیمت سهام و سود منفی یافت شده در تحقیقات تجربی را توجیه می کند.  این تحقیق همچنین نشان می دهد که چگونه حسابداری محافظه کارانه سود و ارزش دفتری را تحت تاثیر قرار می دهد و فرضیه ای در ارتباط با چگونگی تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر ویژگی های تابع ارزیابی را مطرح می کند. نتایج مدل با نتایج تحقیقات تجربی دیگر سازگار است. نتایج این تحقیق مورد بحث قرار گرفته است.

Abstract Accounting Information, Capital Investment Decisions, and Equity Valuation: Theory and Empirical Implications

This study develops an accounting-based valuation model in a setting where firms have the flexibility to expand or discontinue operations (real options). The model is used to examine the role of accounting earnings and book value in equity valuation and to explore cross-sectional differences in the behavior of the valuation function. Unlike prior studies (such as Ohlson 1995 and Feltham and Ohlson 1995) where capital investments are either unspecified or exogenously given, capital investment decisions in this model are made contingent on the firm’s operating profitability and growth opportunities. Valuation requires first forming beliefs about future capital investments, and then valuing cash flows to be generated from invested assets.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

217 بازدید