عنوان پروپوزال: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای شهرستان کرمان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (مدیریت آموزشی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 16 صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب پروپوزال پیشرفت تحصیلی

 • بيان مساله
 • هدف پژوهش
 • اهميت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه تحقیق
 • فرضيه هاي پژوهش
 • فرضيه اصلي
 • فرضيه هاي فرعي
 • متغيرهاي پژوهش
 • متغير مستقل
 • متغير وابسته
 • متغير كنترل
 • تعاريف عملياتي
 • روش پژوهش
 • ابزار اندازه گيري
 • روش اجراي پژوهش
 • جامعه آماري پژوهش
 • مدل‌هاي آماري
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال پیشرفت تحصیلی

موفقیت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در طی پژوهش‌ها و پژوهش‌های مختلفی كه تاكنون صورت گرفته است به عوامل مختلفی چون: رابطه معلم با دانش‌آموزان، برنامه درسی، محتوی، روش تدریس و از این قبیل نسبت داده شده است. اما در این میان رابطه دانش‌آموزان با معلم در این پژوهش بیشتر مورد بررسی قرار دارد.

شاید نظریه قدیمی گماردن معلمان زن برای تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، امروزه خیلی كاربرد نداشته باشد و این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است كه آیا دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی با كدام یك از معلمان مرد یا زن بهتر پیشرفت تحصیلی نشان می‌دهند و آیا بهتر است كه در آینده برنامه درسی این افراد به گونه ای طراحی شود كه معلمان همجنس به تدریس بپردازند و یا معلمان غیر همجنس.

پروپوزال فوق متشکل از 4 فرضیه به شرح ذیل می باشد.

فرضیه های پژوهش

الف: فرضیه اصلی:

بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز پسر مقطع ابتدایی دارای معلم زن درجامعه آماری تفاوت معنی داری وجود دارد .

ب : فرضیه های فرعی:

بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد در درس املا و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم زن  در همان درس درجامعه آماری تفاوت معنی داری وجود دارد.

بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد در درس ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم زن  در همان درس درجامعه آماری تفاوت معنی داری وجود دارد.

بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد در درس جمله نویسی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم زن  در همان درس درجامعه آماری تفاوت معنی داری وجود دارد.


[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط