پروپوزال مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای شهرستان کرمان

عنوان پروپوزال: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای شهرستان کرمان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (مدیریت آموزشی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۶ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب پروپوزال پیشرفت تحصیلی

 • بیان مساله
 • هدف پژوهش
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه تحقیق
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • متغیرهای پژوهش
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • متغیر کنترل
 • تعاریف عملیاتی
 • روش پژوهش
 • ابزار اندازه گیری
 • روش اجرای پژوهش
 • جامعه آماری پژوهش
 • مدل‌های آماری
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال پیشرفت تحصیلی

موفقیت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در طی پژوهش‌ها و پژوهش‌های مختلفی که تاکنون صورت گرفته است به عوامل مختلفی چون: رابطه معلم با دانش‌آموزان، برنامه درسی، محتوی، روش تدریس و از این قبیل نسبت داده شده است. اما در این میان رابطه دانش‌آموزان با معلم در این پژوهش بیشتر مورد بررسی قرار دارد.

شاید نظریه قدیمی گماردن معلمان زن برای تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، امروزه خیلی کاربرد نداشته باشد و این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که آیا دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی با کدام یک از معلمان مرد یا زن بهتر پیشرفت تحصیلی نشان می‌دهند و آیا بهتر است که در آینده برنامه درسی این افراد به گونه ای طراحی شود که معلمان همجنس به تدریس بپردازند و یا معلمان غیر همجنس.

پروپوزال فوق متشکل از ۴ فرضیه به شرح ذیل می باشد.

فرضیه های پژوهش

الف: فرضیه اصلی:

بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز پسر مقطع ابتدایی دارای معلم زن درجامعه آماری تفاوت معنی داری وجود دارد .

ب : فرضیه های فرعی:

۱ـ بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد در درس املا و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم زن  در همان درس درجامعه آماری تفاوت معنی داری وجود دارد.

۲ـ بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد در درس ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم زن  در همان درس درجامعه آماری تفاوت معنی داری وجود دارد.

۳ـ بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد در درس جمله نویسی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم زن  در همان درس درجامعه آماری تفاوت معنی داری وجود دارد.


[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

217 بازدید