پروپوزال مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش و تعریف واژگان تخصصی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش تحقیق
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدیریت کیفیت جامع (TQM)

تعاریف مدیریت کیفیت جامع بر حسب رویکردها متفاوت است. مدیریت کیفیت جامع روش، تکنیک ها و تخصص حفظ بهبود مستمر و تحقق نیازهای مشتریان است (آهیره، گلهار و والر، ۱۹۹۶؛ بسترفیلد، بسترفیلد-میچنا و بسترفیلد، ۲۰۰۳؛ کانجی، ۱۹۹۰؛ ولکینز، ۱۹۹۶). اشتاینگارد و فیتزگیبونز (۱۹۹۳) مدیریت کیفیت جامع را با رویکردی دیگر تعریف می کنند: مدیریت کیفیت جامع رویه ها و تکنیک هایی است که به دنبال کاهش تأثیر یک محصول، سرویس یا فرایند برای افزایش کیفیت و کارایی است.

بنگاه ها برای افزایش مزیت رقابتی، افزایش سود و نوآور شدن مدیریت کیفیت جامع را پیاده سازی می کنند. مزایای مثبت پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در بهبود و افزایش عملکرد بنگاه ارائه شده است (عبدا…، اولی و تاری، ۲۰۰۹؛ کرازبی، ۱۹۷۹؛ دمینگ، ۱۹۹۳؛ هوانگ، ایگل و لائوسیری هونگتونگ، ۲۰۱۰؛ زاکوان، یوسف و لائوسیری هونگتونگ، ۲۰۰۸). سلطانی، لایی، جوادین و قلی پور (۲۰۰۸) برای شناسایی عناصر موثر بر پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع منابع را تحلیل کردند. آن ها دریافتند که یکپارچگی بین سیستم های تجاری روزمره و سیستم های مدیریت کیفیت جامع؛ تعهد مدیریت ارشد؛ مشارکت منابع انسانی در فرایندهای تجاری؛ و آگاهی مدیریت ارشد درباره مدیریت کیفیت جامع مهم ترین عواملی هستند که بر پیاده سازی نتایج مدیریت کیفیت جامع تأثیر گذار هستند.

پروپوزال فوق متشکل از ۵ فرضیه: یک فرضیه اصلی و ۴ فرضیه فرعی و ۴ متغیر همراه با مقاله بیس آن می باشد که در فایل پروپوزال تشریح گردیده است.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

151 بازدید