پروپوزال بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی مطالعه موردی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی مطالعه موردی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

پرسشنامه: دارد

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • چارچوب نظری تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • الف) تحقیقات داخلی
 • ب) تحقیقات خارجی
 • مدل تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سؤالات تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • روش تحقیق
 • ابزار جمع‌آوری اطلاعات
 • روائی و پایائی ابزار سنجش
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • تعریف متغیرهای تحقیق (به صورت مفهومی و عملیاتی)
 • تعریف مفهومی متغیرهای مستقل و وابسته
 • مدیریت دانش
 • خلق دانش
 • ذخیره دانش
 • اشتراک دانش
 • بکارگیری دانش
 • یادگیری سازمانی
 • خلاقیت سازمانی
 • تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته
 • مدیریت دانش
 • خلق دانش
 • ذخیره دانش
 • اشتراک دانش
 • بکارگیری دانش
 • یادگیری سازمانی
 • خلاقیت سازمانی
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو زمانی تحقیق
 • قلمرو موضوعی تحقیق
 • قلمرو مکانی تحقیق
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال مدیریت دانش

مدیریت دانش

داونپورت و پروساک: اعتقاد دارند که مدیریت دانش شامل کلیه فعالیت هایی است که برای در دسترس قرار دادن دانش، به نحوی که دانش درست در اختیار افراد مناسب قرار گیرد، ضروری هستند (پرویزراد، ۱۳۸۸). در این تحقیق مدیریت دانش بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده که توسط پرسشنامه‌ای که بر مبنای طیف لیکرت تنظیم شده، سنجیده می‌شود. مؤلفه‌ها و ابعاد مدیریت دانش بر مبنای تحقیات لیائو و وو (۲۰۱۳) شامل ابعاد ذیل می‌باشد؛

خلق دانش

خلق دانش یک فرایند مستمر است، جایی که افراد و گروه‌ها در یک شرکت یا بین شرکت‌ها به تسهیم و اشتراک دانش ضمنی و آشکار می‌پردازند (شامی، ۱۳۸۸).

ذخیره دانش:

وسیله‌ای که از طریق آن دانش تجربیات گذشته و رخدادهایی که بر فعالیت‌های سازمان کنونی تأثیر می‌گذارند، ذخیره می‌گردند (شامی، ۱۳۸۸).

اشتراک دانش

توزیع داوطلبانه مهارت‌های اکتسابی وتجربی به منظور تجدید قوای سازمان است (پرویزراد، ۱۳۸۸).

بکارگیری دانش

کاربرد دانش از طریق روش‌های روتین سازمانی است که اجازه می‌دهند دانش تخصصی افراد در موقعیتی بدون نیاز به ارتباط با سایر افراد به کار گرفته شوند (شامی، ۱۳۸۸).

یادگیری سازمانی

گریس آرجریس و دونالد شون یادگیری سازمانی را فرایند بازیابی (کشف) و اصلاح خطاها. بعبارتی فرآیند اصلاح فعالیت ها از میان ادراک و دانش بهتر می‌باشد (حسن‌بیگی، ۱۳۸۹).

خلاقیت سازمانی

خلاقیت سازمانی عبارت است از ارتباط بین تصویر و اندیشیدن ایده ‏های نو و ارائه محصول، فرایند و خدمات نوآورانه است بعبارتی خلاقیت سازمانی واکنشی اکتسابی در برابر موقعیت است که از انرژی اطلاعات و دیگر منابع ضروری برای یک مسئله نشأت می‌گیرد (سیدجوادین و کرمی، ۱۳۸۶).

 

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

165 بازدید