پروپوزال مالی و حسابداری تاخیر اعلان سود با مدیریت سود

عنوان پروپوزال: تاخیر اعلان سود با مدیریت سود

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت مالی و حسابداری

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۱ صفحه

 فرمت: pdf

 دانلود ویژه اعضاء

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پرسش های پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری پژوهش
 • نمونه پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو زمانی
 • آزمون های آماری
 • روش اندازه گیری متغیرهای پژوهش
 • مدل های پژوهش
 • روش جمع آوری داده ها
 • پیشینه داخلی و خارجی
 • تعاریف واژگان تخصصی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فرضیه های پژوهش پروپوزال مدیریت سود

فرضیه اول: شرکت هایی که سود خود را با تاخیر اعلام می کنند، دارای اخبار بد مرتبط با سود می باشند.
فرضیه دوم: شرکت هایی که با تاخیر اعلان سود داشته اند، به مدیریت سود در جهت افزایش سود اقدام می نمایند.

تعاریف واژگان کلیدی پروپوزال

سود عملیاتی: در نتیجه کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته و دیگر هزینه های عملیاتی شرکت از فروش حاصل می گردد.

مدیریت سود: در متون تحقیقی تعاریف مختلفی از مدیریت سود انجام شده است؛ در اینجا به دو نمونه بسنده می شود. اسکیپر (۱۹۸۹) مدیریت سود را این چنین تعریف نموده است: “دخالت عمدی در فرآیند گزارشگری برون سازمانی با هدف بدست آوردن برخی مزایای شخصی از سوی مدیران یا سهامداران ” (مهر آذین، ۱۳۸۷). هیلی و واهلن معتقدند مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده می کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری می نمایند. این عمل یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تاثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن ها منوط به دستیابی سود شخصی می باشد، صورت می گیرید (شهری، ۱۳۸۷).

اقلام تعهدی: در بسیری ازتخحقیقات اقلام تعهدی را تفاوت عایدارات و جریان های نقدی حاصل از عملیات دانسته اند.

اقلام تعهدی= عایدات – خالص جریان های نقدی عملیات

[/stextbox]

 

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

228 بازدید