پروپوزال برسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی کارکنان تامین اجتماعی

عنوان پروپوزال: برسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی کارکنان تامین اجتماعی

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

پرسشنامه: دانلود

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۱۹ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • متغیرهای پژوهش
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • متغیر کنترل
 • روش پژوهش
 • تعریف واژه ها و مفاهیم
 • ساختار سازمانی
 • تعریف مفهومی
 • تعریف عملیاتی
 • رضایت شغلی
 • تعریف مفهومی
 • تعریف عملیاتی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

رضایت شغلی

اشتغال از جمله مسائلى است که همواره ذهن انسان ها، دولت ها و ملت ها را به خود مشغول داشته است. هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بُعد اقتصادى ـ معیشتى انسان ها مربوط مى شود، ولى با بُعد فردى، خانوادگى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگىِ آنان نیز ارتباطى تنگاتنگ دارد. رضایت شغلى حوزه اى است که در آن دیدگاه هاى روان شناختى اجتماعى، جامعه شناختى، اقتصادى، علوم سیاسى و تربیتى هر یک به سهم خود در آن سخن گفته اند. امروزه در هر کشورى، هزاران هزار شغل و حرفه وجود دارد که افراد به آن اشتغال داشته و از این طریق، به زندگى خود ادامه مى دهند. آنچه همواره مورد توجه روان شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعى بوده رضایت شغلى افراد و آثار این رضایت در روحیه آن ها و بازدهى کارشان مى باشد. اگر کسى به شغل خود علاقه مند باشد، خلاّقیت و استعداد وى در زمینه کارى اش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگى و افسردگى نخواهد شد. به عکس، اگر کسى از حرفه اش راضى نباشد، هم خودش دچار افسردگى و سرخوردگى مى شود و هم کارش بى نتیجه خواهد بود و از این رهگذر، جامعه نیز دچار آسیب خواهد شد. این مقال، نگاهى به این موضوع دارد.

تعریف «شغل»

«شغل» از نظر لغوى، به معناى به کار واداشتن کسى است و آنچه مایه مشغولیت مى باشد. از طریق اشتغال، فرد فعّالانه در جریان تولید و خدمات مشارکت مى کند و پاداشى نقدى یا جنسى دریافت مى دارد (شفیع آبادی، ۱۳۷۶). کار و شغل فعالیتى بدنى یا فکرى در جهت تولید و خدمت است. به طور کلى، کار فعالیتى است که از کسى خواسته شده و در مقابل آن، به وى مُزد پرداخت مى شود. به طورخلاصه، مى توان گفت:شغل یعنى کارى که فرد، مشغول به انجام آن است و از طریق آن، هم انجام وظیفه مى کند و هم امرار معاش مى نماید. (بروس، ترجمه زندی پور، ۱۳۶۹).  

در تعریفى دیگر، «شغل»عبارت است از گروهى ازموقعیت هاى مشابه دریک مؤسسه، اداره یا کارگاه که افراد واجد شروط خاص، مى توانند این موقعیت ها رااحراز کنند و وظایف محوّله را انجام دهند (شفیع آبادی، ۱۳۷۶).

تعریف «رضایت شغلى»

«رضایت شغلى» مجموعه اى از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونى خود دارند (جورج و همکاران، ۱۹۹۹). رضایت شغلى یکى از عوامل مهم در موفقیت شغلى است؛عاملى که موجب افزایش کارایى و نیز احساس رضایت فردى مى گردد (شفیع آبادی، ۱۳۷۶). رضایت شغلى یعنى دوست داشتن شرایط ولوازم یک شغل، شرایطى که درآن کارانجام مى گیرد و پاداشى که براى آن دریافت مى شود (بروس، ترجمه زندی پور، ۱۳۶۹).  

با توجه به مطالب مزبور، مى توان گفت:«رضایت شغلى» یعنى احساس خرسندى و خشنودى که فرد از کار خود مى کند و لذتى که از آن مى برد و در پى آن، به شغل خوددل گرمی و وابستگى پیدا مى کند. «رضایت شغلى» حالتى مطبوع، عاطفى و مثبت حاصل از ارزیابى شغل یا تجارب شغلى است؛مفهومى داراى ابعاد، جنبه ها و عوامل گوناگون که باید مجموعه آن ها را در نظر گرفت. از جمله این عوامل، مى توان به صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانى کار اشاره نمود (هلریگال و همکاران، ۱۹۹۶).

فیشر[۱] و هانا[۲] رضایت شغلى را عاملى درونى مى دانند و آن را نوعى سازگارى عاطفى با شغل و شرایط اشتغال مى انگارند؛یعنى اگر شغل مورد نظر، لذت مطلوب را براى فرد تأمین کند، او از شغلش راضى است. در مقابل، چنانچه شغل موردنظررضایتولذت مطلوب رابه فردندهد، دراین حالت، اوازکارخودمذمّت مى نماید و درصدد تغییر آن برمى آید (شفیع آبادی، ۱۳۷۶).

به نظر هاپاک[۳] «رضایت شغلى» مفهومى پیچیده و چندبعدى است و با عوامل روانى، جسمانى و اجتماعى ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلى نمى شود، بلکه ترکیب معیّنى از مجموعه عوامل گوناگون سبب مى گردد که شاغل در لحظه معیّنى از زمان، از شغلش احساس رضایت کند و به خود بگوید که از شغلش راضى است وازآن لذت مى برد (سفیری، ۱۳۷۷).

به گونه اى مثبت به آن مى نگرد و در یک کلام، از احساس خوب و مطلوبى نسبت به آن برخوردار است (محمدزاده و همکاران، ۱۳۷۵).

[۱] Fisher
[۲] Hanna
[۳] Hoppock

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

222 بازدید