عنوان پروپوزال: برسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی کارکنان تامین اجتماعی

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

پرسشنامه: دانلود

تعداد صفحه تعداد صفحات: 19 صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: 12500 تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • متغیرهای پژوهش
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • متغير کنترل
 • روش پژوهش
 • تعریف واژه ها و مفاهیم
 • ساختار سازمانی
 • تعریف مفهومی
 • تعریف عملیاتی
 • رضایت شغلی
 • تعریف مفهومی
 • تعریف عملیاتی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

رضایت شغلی

اشتغال از جمله مسائلى است كه همواره ذهن انسان ها، دولت ها و ملت ها را به خود مشغول داشته است. هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بُعد اقتصادى ـ معيشتى انسان ها مربوط مى شود، ولى با بُعد فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى و فرهنگىِ آنان نيز ارتباطى تنگاتنگ دارد. رضايت شغلى حوزه اى است كه در آن ديدگاه هاى روان شناختى اجتماعى، جامعه شناختى، اقتصادى، علوم سياسى و تربيتى هر يك به سهم خود در آن سخن گفته اند. امروزه در هر كشورى، هزاران هزار شغل و حرفه وجود دارد كه افراد به آن اشتغال داشته و از اين طريق، به زندگى خود ادامه مى دهند. آنچه همواره مورد توجه روان شناسان و انديشمندان علوم اجتماعى بوده رضايت شغلى افراد و آثار اين رضايت در روحيه آن ها و بازدهى كارشان مى باشد. اگر كسى به شغل خود علاقه مند باشد، خلاّقيت و استعداد وى در زمينه كارى اش شكوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگى و افسردگى نخواهد شد. به عكس، اگر كسى از حرفه اش راضى نباشد، هم خودش دچار افسردگى و سرخوردگى مى شود و هم كارش بى نتيجه خواهد بود و از اين رهگذر، جامعه نيز دچار آسيب خواهد شد. اين مقال، نگاهى به اين موضوع دارد.

تعريف «شغل»

«شغل» از نظر لغوى، به معناى به كار واداشتن كسى است و آنچه مايه مشغوليت مى باشد. از طريق اشتغال، فرد فعّالانه در جريان توليد و خدمات مشاركت مى كند و پاداشى نقدى يا جنسى دريافت مى دارد (شفیع آبادی، 1376). كار و شغل فعاليتى بدنى يا فكرى در جهت توليد و خدمت است. به طور كلى، كار فعاليتى است كه از كسى خواسته شده و در مقابل آن، به وى مُزد پرداخت مى شود. به طورخلاصه، مى توان گفت:شغل يعنى كارى كه فرد، مشغول به انجام آن است و از طريق آن، هم انجام وظيفه مى كند و هم امرار معاش مى نمايد. (بروس، ترجمه زندی پور، 1369).  

در تعريفى ديگر، «شغل»عبارت است از گروهى ازموقعيت هاى مشابه دريك مؤسسه، اداره يا كارگاه كه افراد واجد شروط خاص، مى توانند اين موقعيت ها رااحراز كنند و وظايف محوّله را انجام دهند (شفیع آبادی، 1376).

تعريف «رضايت شغلى»

«رضايت شغلى» مجموعه اى از احساسات و باورهاست كه افراد در مورد مشاغل كنونى خود دارند (جورج و همکاران، 1999). رضايت شغلى يكى از عوامل مهم در موفقيت شغلى است؛عاملى كه موجب افزايش كارايى و نيز احساس رضايت فردى مى گردد (شفیع آبادی، 1376). رضايت شغلى يعنى دوست داشتن شرايط ولوازم يك شغل، شرايطى كه درآن كارانجام مى گيرد و پاداشى كه براى آن دريافت مى شود (بروس، ترجمه زندی پور، 1369).  

با توجه به مطالب مزبور، مى توان گفت:«رضايت شغلى» يعنى احساس خرسندى و خشنودى كه فرد از كار خود مى كند و لذتى كه از آن مى برد و در پى آن، به شغل خوددل گرمی و وابستگى پيدا مى كند. «رضايت شغلى» حالتى مطبوع، عاطفى و مثبت حاصل از ارزيابى شغل يا تجارب شغلى است؛مفهومى داراى ابعاد، جنبه ها و عوامل گوناگون كه بايد مجموعه آن ها را در نظر گرفت. از جمله اين عوامل، مى توان به صفات كارگر و كارمند، نوع كار، محيط كار و روابط انسانى كار اشاره نمود (هلریگال و همکاران، 1996).

فيشر[1] و هانا[2] رضايت شغلى را عاملى درونى مى دانند و آن را نوعى سازگارى عاطفى با شغل و شرايط اشتغال مى انگارند؛يعنى اگر شغل مورد نظر، لذت مطلوب را براى فرد تأمين كند، او از شغلش راضى است. در مقابل، چنانچه شغل موردنظررضايتولذت مطلوب رابه فردندهد، دراين حالت، اوازكارخودمذمّت مى نمايد و درصدد تغيير آن برمى آيد (شفیع آبادی، 1376).

به نظر هاپاك[3] «رضايت شغلى» مفهومى پيچيده و چندبعدى است و با عوامل روانى، جسمانى و اجتماعى ارتباط دارد. تنها يك عامل موجب رضايت شغلى نمى شود، بلكه تركيب معيّنى از مجموعه عوامل گوناگون سبب مى گردد كه شاغل در لحظه معيّنى از زمان، از شغلش احساس رضايت كند و به خود بگويد كه از شغلش راضى است وازآن لذت مى برد (سفیری، 1377).

به گونه اى مثبت به آن مى نگرد و در يك كلام، از احساس خوب و مطلوبى نسبت به آن برخوردار است (محمدزاده و همکاران، 1375).

[1] Fisher
[2] Hanna
[3] Hoppock

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال