پروپوزال بررسی نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانی

عنوان پروپوزال: بررسی نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانی: مطالعه موردی اداره تامین اجتماعی استان تهران

رشته تحصیلی: مدیریت

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مقاله بیس: دارد

پرسشنامه: پیوست فایل

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • سؤالات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه‌های فرعی
 • فرضیه‌های مربوط به متغیرهای تعدیل کننده
 • متغیرهای پژوهش
 • متغیر وابسته
 • متغیر مستقل
 • متغیرهای میانجی
 • تعریف مفاهیم
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری (حجم نمونه و شیوه نمونه گیری)
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • اعتبار و پایایی
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • پرسشنامه
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعریف بهره‌وری

بهره وری را می‌توان زائیده تعادل و روابط متقابل بین انسان، تکنولوژی (سخت و نرم افزار) مواد و انرژی و سازمان ها و سیستم‌ ها دانست. رابطه متقابل بین این عوامل توسط اطلاعات برقرار می‌شود و در میان این عوامل انسان از بالاترین اهمیت برخوردار است، زیرا نهایتاً کار آمد بودن دیگر عوامل نیز به وضعیت انسان و رفتار های او مرتبط می‌باشد، این نکته در نمودار زیر نشان داده شده است.

بهره‌وری نیروی انسانی

کیفیت زندگی کاری (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم،‌ وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، توسعه قابلیت‌های انسانی

کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری عبارت است از میزان توان اعضای یک سازمان کاری در بر آورده نمودن نیاز های مهم فردی خود در یک سازمان از طریق تجربیات خود.
عبارت است از عکس العمل کارکنان نسبت به کار، به ویژه پیامد های فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی. کیفیت زندگی کاری میزان توانایی کارکنان در ارضای نیازهای مهم شخصی با استفاده از تجربیاتی است که در سازمان کسب کرده‌اند که در این تعریف به شدت بر ایجاد محیطی که منجر به ارضای نیازهای افراد شود تأکید شده است.

پروپوزال فوق متشکل از ۱۰ فرضیه که ۱ فرضیه اصلی و ۹ فرضیه فرعی که در فایل پروپزال بطور کامل تشریح شده است.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

modir123.group@gmail.com

 

222 بازدید