عنوان پروپوزال: بررسی نقش تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی از طریق نوآوری و یادگیری سازمانی

رشته تحصیلی رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)

مقطع تحصیلی مقطع: ارشد

√ مدل: دارد

صفحات تعداد صفحات: 22 صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال رهبری تحول گرا

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • اهداف اصلی پژوهش
 • اهداف فرعی پژوهش
 • اهداف کاربردی تحقیق
 • سوالات پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه های اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • مدل مفهومی
 • تعریف واژه های و اصطلاحات تخصصی
 • روش تحقیق
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

رهبری تحول گرا

برنز (1978) رهبری تحول گرا را عامل انگیزه دادن به پیروان از طریق جذاب کردن آرمان های بالاتر و ارزش های اخلاق تعریف کرد. باس و آووليو (2000) رهبري تحول گرا را رهبري‌اي تعريف کرده اند که زماني اتفاق مي افتد که رهبر علاقه اي را ميان همکاران و پيروان خود برمي انگيزد، تا کارشان را از يک ديدگاه جديد نگاه کنند. رهبر تحول گرا از رسالت يا بينش سازمان آگاهي ايجاد مي کند و همکاران و پيروان را براي سطوح بالاتر توانايي و پتانسيل، توسعه مي دهد. علاوه بر اين، رهبر تحول گرا همکاران و پيروان را تحريک مي کند که فراسوي منافع خودشان به منافعي توجه کنند که به گروه بهره برساند.

یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی می تواند به عنوان یک فرایند شناختی یا یک نتیجه در نظر گرفته شود. موقعی که با یادگیری سازمانی به عنوان یک فرایند رفتار می شود توجه بیشتری به پویایی ان می شود نسبت به زمانی که نتایج یادگیری به عنوان پیامدها در نظر گرفته می شوند. نویس و همکاران (1995) یک مدل  سه مرحله ای از فرایند یادگیری ارائه نمودند که شامل تحصیل دانش، تسهیم دانش و بکارگیری از دانش است. تحصیل دانش توسعه یا خلق مهارت، بینش و ارتباطات است. تسهیم دانش انتشار چیزی است که یاد گرفته ایم، بکارگیری از دانش انسجام یادگیری است تا این که بتوانیم ان را به موقعیت های جدید تعمیم دهیم.

دانش و توسعه مهارت نه تنها در مرحله تحصیل اتفاق می افتد، بلکه همچنین در مرحله ی تسهیم و بکارگیری نیز اتفاق می افتد. یادگیری سازمانی به عنوان یک نتیجه بر بهبود عملکرد تاکید دارد. یادگیری سازمان در جهت خلق دانش سودمند برای سازمان هدایت می شود. حامیان متعدد  سازمان یادگیرنده مانند گاروین (1993) و سنگه (1990) همچنین به طور شدیدی به یادگیری ارزش می دهد. یک سازمان یادگیرنده اعضایش را برای خلق پیامدهای ارزشمند؛ مانند نوآوری، کارایی و مزایای رقابتی توانا می سازد. این مطالعه تسهیل کننده های کلیدی یادگیری سازمانی را تعریف کرده است. ان تاکید دارد بر پیامد های یادگیری سازمانی.

…..

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png