پروپوزال بررسی نقش افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی: مطالعه موردی شرکت استان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی نقش افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی: مطالعه موردی شرکت استان تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مالی و حسابداری

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۷ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۲۵۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • داده ها و انتخاب نمونه
 • تعریف متغیرها
 • متغیر وابسته
 • متغیرهای مستقل
 • متغیرهای کنترل
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی نقش افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی: مطالعه موردی شرکت استان تهران

اندازه شرکت

از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی های کل اندازه گیری می شود (ریاحی-بلکویی، ۲۰۰۳). مطالعات قبلی (بوتوسان، ۱۹۹۷؛ براون و همکاران، ۲۰۰۴؛ هیل، ۲۰۰۲؛ سنگوپتا، ۱۹۹۸) دریافتند که هزینه سرمایه ارتباطی منفی با اندازه دارد. نظارت بر بنگاه های کوچک تر دشوارتر است که به افزایش سطح عدم تقارن اطلاعات و افزایش هزینه سرمایه منجر می شود.

اهرم: (ریسک مالی)، به صورت تقسیم بدهی کل و دارایی های کل اندازه گیری می شود. انتظار داریم که هزینه سرمایه ارتباطی مثبت با اهرم داشته باشد زیرا نشان دهنده ریسک بالاتر است (چنگ و همکاران، ۲۰۰۶؛ خورانا و رامان، ۲۰۰۴؛ اورنز و همکاران، ۲۰۰۹).

پیگیری تحلیلگر که از طریق تعداد تحلیلگران پیگیری کننده بنگاه اندازه گیری می شود. از پیگیری تحلیلگر به عنوان جانشینی برای کیفیت محیط اطلاعات بنگاه استفاده می شود (رولستون، ۲۰۰۳). مطالعات قبلی دریافتند که سطح افشا ارتباطی منفی با هزینه سرمایه بنگاه هایی دارد که پیگیری تحلیلگر آن ها پایین است (بوتوسان، ۱۹۹۷؛ ریچاردسون و ولکر، ۲۰۰۱). این بدان معنا است که بنگاه های دارای پیگیری بیشتر تحلیلگر محیط اطلاعات غنی تری دارند و در نتیجه هزینه سرمایه پایین تری دارند. بنابراین پیش بینی می کنیم ارتباطی منفی بین هزینه سرمایه و پیگیری تحلیلگر وجود دارد.

…..

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

197 بازدید