عنوان پروپوزال: بررسی نقش ارزشیابی عملكرد در كارآیی كاركنان مطالعه موردی: اداره تامین اجتماعی استان تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 19 صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال ارزشیابی عملكرد

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • جنیه نوآوری پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کلی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • تعاریف واژگان اختصاصی پژوهش
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ارزشیابی

ارزشیابی به یک فرایند نظامدار برای جمع آوری، تحلیل، و تفسیر اطلاعا ت گفته می شود به این منظور که تعیین شود آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند.

ارزیابی

عبارت از سنجش میزان تلاش و حدود موفقیت كارمند در اجرای وظایف شغلی و تكالیف رفتاری مورد انتظار (سعادت،1385)

ارزشیابی عملكرد

به فرآیند سنجش و اندازه گیری عملكرد دستگاه ها در دوره ای مشخص، به گونه ای كه انتظارات و شاخص های مورد قضاوت برای دستگاه ارزش یابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، ارزش یابی عملكرد اطلاق می گردد.(طبرسی، ١٣٧٨)

ابعاد ارزشیابی عملكرد:

توانایی(دانش ومهارت)

توانایی به دانش ومهارت كاركنان گفته می شود وبه عبارتی دیگر؛ قدرت به انجام رساندن یك تكلیف می باشد و شاخص های آن نظیر استعداد، آموزش، تجربه و حجم كار (فتح آبادی،1388)

وضوح

عبارت است از روشنی و شفافیت در درك و پذیرش نحوه كار و چگونگی انجام كار می باشد و شاخص هایی نظیر میزان آشنایی با اهداف، میزان آگاهی از زمان هر جزء كار، میزان آشنایی از نحوه انجام وظایف و توجه به زمان و شفافیت وظایف می باشد. (رضائیان،1382)

حمایت سازمانی

عبارت از حمایتی كه كاركنان برای تكمیل كردن كارآیی به آن نیاز دارند و به منظور اندازه گیری این مولفه شاخص هایی نظیر امكانات و تجهیزات مورد نیاز میزان همكاری واحدها و گروه های سازمانی، سلامت و متناسب بودن ابزار و سایل مورد نیاز در نظر گرفته شده است. (رضائیان،1382)

انگیزه

عبارت از شور و شوق و تمایل به انجام وظیفه كه شاخص های طراحی شده عبارت است از شوق موفقیت در كار، لذت بخش بودن انجام و ظایف، اشتیاق به پیشرفت و ارتقا، امنیت شغلی، امكانات رفاهی و شكر به تلاش و كوشش می باشد.(رضائیان،1382)

ارزشیابی (آموزش و بازخورد عملكرد)

عبارت است میزان سازو كارهای قضاوت در رابطه با چگونگی انجام كار است. نظر به اینكه نمی توان بدون كنترل مدیریت و بدون ارزیابی، كاركنان را كنترل نمود، لذا ارزشیابی یكی از مهمترین مباحث است. روند بازخورد مناسب به كاركنان اجازه می دهد پیوسته از چند وچون انجام كار مطلع شوند و شاخص های آن ارزیابی منظم، تذكر به موقع اشتباهات، ثبت عملكرد ضعیف و یا قوی و توجه به كمیت كار است.(وحدتی،1390).

…..

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط