پروپوزال بررسی نقش ارزشیابی عملکرد در کارآیی کارکنان مطالعه موردی: اداره تامین اجتماعی استان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی نقش ارزشیابی عملکرد در کارآیی کارکنان مطالعه موردی: اداره تامین اجتماعی استان تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۹ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال ارزشیابی عملکرد

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • جنیه نوآوری پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کلی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • تعاریف واژگان اختصاصی پژوهش
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ارزشیابی

ارزشیابی به یک فرایند نظامدار برای جمع آوری، تحلیل، و تفسیر اطلاعا ت گفته می شود به این منظور که تعیین شود آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند.

ارزیابی

عبارت از سنجش میزان تلاش و حدود موفقیت کارمند در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد انتظار (سعادت،۱۳۸۵)

ارزشیابی عملکرد

به فرآیند سنجش و اندازه گیری عملکرد دستگاه ها در دوره ای مشخص، به گونه ای که انتظارات و شاخص های مورد قضاوت برای دستگاه ارزش یابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، ارزش یابی عملکرد اطلاق می گردد.(طبرسی، ١٣٧٨)

ابعاد ارزشیابی عملکرد:

توانایی(دانش ومهارت)

توانایی به دانش ومهارت کارکنان گفته می شود وبه عبارتی دیگر؛ قدرت به انجام رساندن یک تکلیف می باشد و شاخص های آن نظیر استعداد، آموزش، تجربه و حجم کار (فتح آبادی،۱۳۸۸)

وضوح

عبارت است از روشنی و شفافیت در درک و پذیرش نحوه کار و چگونگی انجام کار می باشد و شاخص هایی نظیر میزان آشنایی با اهداف، میزان آگاهی از زمان هر جزء کار، میزان آشنایی از نحوه انجام وظایف و توجه به زمان و شفافیت وظایف می باشد. (رضائیان،۱۳۸۲)

حمایت سازمانی

عبارت از حمایتی که کارکنان برای تکمیل کردن کارآیی به آن نیاز دارند و به منظور اندازه گیری این مولفه شاخص هایی نظیر امکانات و تجهیزات مورد نیاز میزان همکاری واحدها و گروه های سازمانی، سلامت و متناسب بودن ابزار و سایل مورد نیاز در نظر گرفته شده است. (رضائیان،۱۳۸۲)

انگیزه

عبارت از شور و شوق و تمایل به انجام وظیفه که شاخص های طراحی شده عبارت است از شوق موفقیت در کار، لذت بخش بودن انجام و ظایف، اشتیاق به پیشرفت و ارتقا، امنیت شغلی، امکانات رفاهی و شکر به تلاش و کوشش می باشد.(رضائیان،۱۳۸۲)

ارزشیابی (آموزش و بازخورد عملکرد)

عبارت است میزان سازو کارهای قضاوت در رابطه با چگونگی انجام کار است. نظر به اینکه نمی توان بدون کنترل مدیریت و بدون ارزیابی، کارکنان را کنترل نمود، لذا ارزشیابی یکی از مهمترین مباحث است. روند بازخورد مناسب به کارکنان اجازه می دهد پیوسته از چند وچون انجام کار مطلع شوند و شاخص های آن ارزیابی منظم، تذکر به موقع اشتباهات، ثبت عملکرد ضعیف و یا قوی و توجه به کمیت کار است.(وحدتی،۱۳۹۰).

…..

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

161 بازدید