عنوان پروپوزال: بررسی رابطه ی چابکی سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در کارکنان در شرکت دیجی کالا

رشته تحصیلی: منابع انسانی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 22 صفحه

؟ پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی رابطه ی چابکی سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در کارکنان

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف پژوهش
 • اهداف اصلي
 • اهداف فرعي
 • سؤالات پژوهش
 • سؤالات اصلی
 • سوالات فرعي
 • فرضيه‏ هاي پژوهش
 • فرضیه‌های اصلی
 • فرضیه‌های فرعی
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو موضوعی
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاريف نظری
 • تعاریف عملیاتی
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • نوع و روش پژوهش
 • روش های جمع‌ آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • جامعه ي آماری
 • حجم نمونه
 • پرسشنامه
 • روایی پرسشنامه ها
 • پایایی پرسشنامه ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعریف چابکی

واژه چابکی در فرهنگ لغات، به معناي حركت سريع، چالاک، فعال، و توانايی حركت سريع و آسان، و قادر بودن به تفکر سريع و با يک روش هوشمندانه به كار گرفته شده است. از واژه چابکی تعاريف بسیاري شده است، اما با اين وجود، هیچ را نشان می دهند. اما سرعت و تغییر در محیط كار يک از آنها مخالف و ناقض يکديگر نیستند. اين تعاريف عموما ايده با توجه به جديد بودن بحث چابکی، تعريف جامعی كه مورد قبول همگان باشد وجود ندارد.

ابعاد چابکی سازمانی در پژوهش حاضر

مؤسسات و سازمان هاي چابک نگران تغییر، عدم اطمینان و عدم پیش بینی در محیط كسب و كار هستند. اين مؤسسات براي رسیدگی به تغییر، عدم اطمینان و عدم پیشبینی در محیط كسب و كار به شماري از متمايز كننده ها نیازمندند. به اعتقاد شريفی و ژانگ (1999) قابلیت هايی كه سازمان هاي چابک بايستی داشته باشد تا توانايی واكنش مناسب و پاسخ گويی به تغییرات محیطی پیرامون كسب و كار خود را داشته باشند؛ در چهار طبقه اصلی به صورت زير قرار می گیرند:

1- پاسخگویی: كه به توانايی تشخیص تغییرات، واكنش سريع و بهره جويی از آنها اشاره دارد و شامل موارد زير است:

 • حسگري، ادراک و پیش بینی تغییرات
 • واكنش سريع به تغییرات به محض اثرگذاري آن ها بر سیستم
 • بهره گیري و بهبود از طريق تغییرات

2- شایستگی: مجموعه اي از توانايی هاست كه بهره وري، كارايی و اثربخشی فعالیتها را در جهت اهداف و مقاصد سازمان فراهم می آورد و شامل موارد زير است:

 • چشم انداز راهبردي
 • تکنولوژي هاي مناسب سخت افزاري و نرم افزاري
 • كیفیت محصول
 • اثربخشی هزينه
 • بالا بردن معرفی محصولات جديد
 • مديريت تغییر
 • داشتن كاركنان با دانش، شايسته و توانمند
 • اثربخشی و كارايی عملیات
 • هماهنگی داخلی و خارجی
 • يکپارچگی و انسجام

3- انعطاف پذیری: عبارت است از توانايی براي جريان دادن به فرايندهاي مختلف و كسب اهداف مختلف، با استفاده از امکانات و تسهیلات يکسان.

 • انعطاف پذيري در حجم محصول
 • انعطاف پذيري در الگو يا پیکره محصول
 • انعطاف پذيري ساختاري و موضوعات بحث بر انگیز سازمانی

4- سرعت: عبارت است از توانايی انجام وظايف و عملیات در كمترين زمان ممکن؛ مؤلفه هاي اين قابلیت به صورت زير است:

 • سرعت عرضه محصولات جديد به بازار
 • تحويل سريع و به هنگام محصولات
 • دوره سريع انجام عملیات

توضیحات پروپوزال

پروپوزال فوق با هدف بررسی پروپوزال بررسی رابطه ی چابکی سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در کارکنان شرکت دیجی کالا می باشد که متشکل از 6 فرضیه همراه با مدل مفهومی می باشد که در فایل تشریح شده است.

پروژه های مرتبط

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

 

مطالب مرتبط