پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش و هوش سازمانی مطالعه موردی: کارکنان ادارات تامین اجتماعی

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه مدیریت دانش و هوش سازمانی مطالعه موردی: کارکنان ادارات تامین اجتماعی استان مازندران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت (مدیریت دانش)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۷ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال مدیریت دانش و هوش سازمانی

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • اهداف کاربردی پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • سوال پژوهش
 • تعریف واژه های اختصاصی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • ابزار پژوهش
 • پرسشنامه هوش سازمانی
 • پرسشنامه مدیریت دانش
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکان
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال مدیریت دانش و هوش سازمانی

در تحقیق که توسط فتاحی پور (۲۰۱۰) تحت عنوان بررسی تاثیر مدیریت دانش بر هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسلانی واحد سنندج انجام گرفته شده است نتایج تحقیقات حاکی از رابطه بین مدیریت دانش و هوش سازمانی می باشد که با توجه به یافت ها می توان گفت که در عصر حاضر پرداختن به هوش سازمانی با استفاده از دانش موجود یک ضروریتی می باشد و استفاده از ان یکی از مهمترین مزیت های رقابتی کسب و کار محسوب می گردد.

در تحقیقی که توسط طاهری (۲۰۱۰) تحت عنوان جایگاه مدیریت دانش در هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام گرفته شده فرایند تحلیل به صورت استقرایی و با استفاده از یافته های حاصل از مرور مبانی نظری در زمینه مدیرت دانش و هوش سازمانی می باشد نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد که ارتباط تنگاتنگی بین مدیریت دانش و هوش سازمانی وجود دارد و به عبارتی مدیریت دانش یکی از مولفه های هوش سازمانی است.

در تحقیقی که توسط خدادادی و همکاران (۲۰۱۰) تحت عنوان ارتباط بین هوش سازمانی و مدیریت دانش در ادارات تربیت بدنی اذربایجان شرقی و غربی انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی خرده سیستم مدیریت دانش درسازمان یادگیرنده و هوش سازمانی و مولفه های آن در ادارات تربیت بدنی اذربایجان شرقی و غربی بود نتایج تحقیقات نشان می دهد که بین تمام مولفه ها ی هوش سازمانی و خرده سیستم مدیریت دانش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

222 بازدید