پروپوزال بررسی رابطه خود شکوفایی و رضایت شغلی معلمان مقطع دبیرستان شهرستان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه خود شکوفایی و رضایت شغلی معلمان مقطع دبیرستان شهرستان تهران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۱۲ صفحه

 فرمت: Word

 

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف و فرضیه ها
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • ادبیات نظری
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • جنبه نوآوری پژوهش
 • منابع

رضایت شغلی را این گونه تعریف می‌کنیم: نگرش کلی فرد نسبت به شغلش. بدیهی است که تعریف مزبور بسیار کلی است ولی لازم به یادآوری است که شغل فرد چیزی بیش از کارهای مشخصی چون بسته بندی کاغذ، در خدمت مشتری بودن یا رانندگی یک کامیون سنگین است.

شغل فرد ایجاب می‌کند که او با همکاران، سرپرستان و رؤسا رابطه متقابل داشته باشد، مقررات و سیاستهای سازمان را رعایت و اجرا نماید، عملکردش طبق استانداردهای تعیین شده باشد، در شرایط کاری که معمولاً چندان هم مطلوب نیست، کار بکند و از این قبیل چیزها. این بدان معنی است که ارزیابی فرد درباره کارش و ابراز رضایت یا نارضایتی از آن کار، یک نتیجه کلی از مجموعه ای از ارکان متفاوتی است که در مجموع، شغل وی را تشکیل می‌دهند. دو روش بسیار متداول جهت اندازه گیری چنین مفهومی‌از رضایت شغلی عبارتند از: سنجش کلی و سنجش تفصیلی که در آن به تعداد زیادی از جنبه های شغل توجه می‌شود. در اجرای روش سنجش کلی از کارگر یا کارمند تنها یک پرسش می‌شود و او باید با کشیدن دایره ای دور اعداد ۱ تا ۵ ( که در برابر جمله هایی قرار گرفته اند ) پاسخ دهد. برای نمونه، جمله مزبور چنین است: با توجه به همه جوانب شغلی که دارید، تا چه اندازه از شغل خود راضی هستنید ؟

روش دیگر که آن را روش تفصیلی می‌نامند پیچیده تر است. در اجرای این روش ارکان و اجزای تشکیل دهنده شغل مشخص می‌شوند و درباره احساس فرد نسبت به آنها پرسش می‌شود.

نمونه ای از آن عوامل عبارتند از: ماهیت کار، سرپرستی، حقوق کنونی، فرصت یا امکان ارتقاء و روابط با همکاران.

طبق یک مقیاس استاندارد شده به این عوامل نمره داده می‌شود و سپس برای تعیین نمره رضایت شغلی فرد، آنها را با هم جمع می‌کنند. (رابینز، ۱۳۸۴، ص۲۹۵)

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

344 بازدید