عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات

پروپوزال مدیریتی رشته تحصیلی: مدیریت دولتی و منابع انسانی

پروپوزال ارشد مقطع: ارشد

صفحات پروپوزال تعداد صفحات: 31 صفحه

 فرمت: Word

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • پژوهش های انجام شده در داخل ایران
 • پژوهش های انجام شده در خارج از ایران
 • هدف پژوهش
 • هدف کلی
 • اهداف فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سؤال اصلی
 • سوالات فرعی
 • تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

قسمتی از پیشینه پروپوزال

زارعی متین (1374) در دانشگاه مشهد در رساله دکترای خود با عنوان «تبیین الگوی فرهنگ سازمانی بر اساس ارزش های اسلامی در محیط کار و نقش آن بر رضایت شغلی در سال 1374» نتایج حاصل از بررسی و تحلیل حکایت از آن دارد که در سازمان اجرایی کشور این وضعیت نامطلوب و وضعیت موجود از نظر الگوی فرهنگ سازمانی مبنی بر جهان بینی اسلامی تفاوت معنی دار وجود دارد. و همچنین ایجاد و توسعه الگوی فرهنگ سازمانی ارائه شده در افزایش رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت دارد.

ایران زاده، امیر علی، (1377) در دانشگاه مشهد در تحقیق خود با عنوان «بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر روی فرآیند های مدیریت» که در سال 77 انجام شده به نتایج زیر دست یافت. فرهنگ سازمانی بر اجرای هر نوع تکنیک و روش مدیریتی مؤثر است. بنابراین باید روش ها و تکنیک ها را طوری تنظیم کرد که با فرهنگ فعلی سازمان سازگاری داشته باشد.

کاظمی، احسان، (1375) در دانشگاه تبریز در تحقیق خود با عنوان «طراحی الگوهای اثر بخشی با تأکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی» به این نتیجه رسید که: معیارهای فرهنگ سازمانی و اثر بخشی در چارچوب یک الگوی چند بعدی قرار می گیرد. در مراحل مختلف زندگی سازمانی و استفاده از هر یک از الگوهای اثر بخش می توان بهبود معیارهای هر یک از فرهنگ های مربوط به آن الگو اثر بخش را بهبود بخشید.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

 

مطالب مرتبط