عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت و عملکرد شرکت: شرکت های تولیدی استان تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 18 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2018

مدل مفهومی: دارد

 فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیه پژوهش
 • سوال پژوهش
 • هدف پژوهش
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2018

مختصری از توضیحات

مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت

مدیریت کیفیت جامع یک رویکرد مدیریت است که در اوائل دهه 1980 در ژاپن آغاز شد و هدف آن ارتقاء کیفیت و بهره وری در شرکت های تجاری بود. در سال های دهه 1990، TQM در میان شرکت هایی که از این فلسفه مدیریتی استفاده می کردند، بر رضایت مشتری متمرکز شد و عملکرد شرکت را بالا برد [20]،  و به این ترتیب محبوبیت خود را به دست آورد. در گزارشات تحقیقاتی مربوط به TQM، اکثر بنگاه ها رابطه مثبت بین TQM و عملکرد را نشان میدهند [21].

و در عین حال برخی از شرکتها همچنین نتایج مطلوب کمتری را گزارش می کنند. تعداد کمی از محققان مطالعات تجربی را انجام داده اند تا رابطه عملکرد TQM را در عرصه شرکت های کوچک و متوسط درک کنند. بعضی از مطالعات نشان داد که TQM می تواند توسط َرکت های کوچک و متوسط با موفقیت قابل توجهی  اعمال شود [6، 5، 30، 31، 15]. با این وجود مطالعات دیگر نیز گزارش دادند که اثرات نامطلوب TQM بر عملکرد  شرکت های کوچک و متوسط را نشان داده اند [33]. این یافته های ناسازگار با گزارشات، نیازمند بررسی بیشتر علمی رابطه بین عملکرد TQM و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط است که منجر به فرضیه «TQM به طور مثبت بر عملکرد شرکت می شود» شد. 

پروپوزال فوق متشکل از 1 فرضیه که  همراه با مقاله بیس 2018 که به پیوست فایل شده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط