پروپوزال بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت: مطالعه موردی شرکت کاله

پروپوزال مدیریتی: بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت: مطالعه موردی شرکت کاله

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

پرسشنامه پروپوزال: دانلود

 فرمت: Word

 قیمت: ۱۸۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش و تعریف واژگان تخصصی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش تحقیق
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بازارگرایی

بازارگرایی یکی از جنبه های فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان بالاترین ارزش را به سودآوری بنگاه و نگهداری مشتری از طریق ایجاد ارزش برتر می دهند. بازارگرایی یک نوع هنجار رفتاری است که در سرتاسر سازمان گسترش یافته و از طریق نو آوری پاسخگوی نیازهای حال و آتی بازار و مشتری است. شرکت های بازارگرا دارای مزیت رقابتی در سرعت پاسخگویی به نیازهای بازار و مشتریان می باشند؛ همچنین در پاسخ به فرصت ها و تهدیدات بازار اثربخش عمل می کنند.

ارزش محوری در بازارگرایی این است که سازمان را در مقابله با شرایط کسب و کار جدید آماده می سازد و می تواند اطلاعات لازم را از بازار به دست آورده و خود را آماده پاسخگویی به نیازهای بازار کند. این نوع فرهنگ بازارگرایی زمانی برای سازمان به عنوان مزیت رقابتی مطرح است که غیر قابل تقلید، نادر و با ارزش باشد ( اسلاتر و نارور؛ ۲۰۰۷،۷۶).

 ارزیابی مدل های بازارگرایی

در این بخش مدل های بازارگرایی بر حسب متغییرهای تحقیق و رابطه مستقیم یا غیر مستقیم بازارگرایی با عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در این قسمت مدل های بازارگرایی به سه دسته تقسیم می شوند:

 1. مدل هایی که بیانگر ارتباط مستقیم بازارگرایی با عملکرد کسب و کار است.
 2. مدل هایی که از متغیرهای تعدیل کننده برای بیان رابطه بازارگرایی با عملکرد استفاده می کنند.
 3. مدل هایی که رابطه بازارگرایی و عملکرد کسب و کار را بر اساس متغیر های میانجی بیان می کنند.

سود بازارگرایی بر پایه تاثیر آن بر عملکرد سازمان است (نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰، ۱۲۳). بازارگرایی توضیح می دهد که چگونه دانش پاسخ به تقاضاهای بازار به عملکرد تجاری ارتباط پیدا می کند و باعث بهبود آن می گردد. روابط بین متغیر های بازارگرایی را می توان از از سه بعد مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:

الف- مطالعاتی که به بررسی ارتباط مستقیم بین بازارگرایی و عملکرد پرداخته اند.( پلهام ۱۹۹۹) و (وادکرت ۱۹۹۲)

ب- بررسی مطالعاتی که رابطه مستقیم بازارگرایی و عملکرد را از طریق متغیر های تعدیل کننده بیان داشته اند. ( هان و همکاران ، ۱۹۹۸، ۳۴۰)

ج- بررسی مطالعاتی که رابطه بازارگرایی و عملکرد را از طریق متغیر های میانجی بیان می کنند. ( پلهام ۱۹۹۷،۱۰۸)

پروپوزال فوق متشکل از ۶ فرضیه: یک فرضیه اصلی و ۵ فرضیه فرعی و ۵ متغیر همراه با مقاله بیس آن می باشد که در فایل پروپوزال تشریح گردیده است.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

246 بازدید