پرسشنامه یادگیری دانش آموزان از هوشمندسازی مدارس

پرسشنامه سبک های یادگیری هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت یادگیری دانش آموزان قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۵ سوال و ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه یادگیری دانش آموزان از هوشمندسازی مدارس

پرسشنامه فوق با هدف نگرش ها و ادراکات، اکتساب و درهم تنیدن دانش، بسط و اصلاح دانش،  استفاده معنا دار از دانش، عادت های ذهنیقبل و بعد هوشمندسازی تهیه گردیده است. که متشکل از ۲۵ سوال و ۵ مولفه (نگرش ها و ادراکات، اکتساب و درهم تنیدن دانش، بسط و اصلاح دانش،  استفاده معنا دار از دانش، عادت های ذهنی) می باشد.

نمونه سوالات پرسشنامه

  • توانایی یادگیرندگان (دانش آموزان) در فراگیری مطالب
  • آمادگی ذهنی و عصبی دانش آموز
  • پیش بینی یا هدایت اعمال یا رفتارهای اینده و حال توسط دانش آموز
  • وضعیت انگیزشی، عاطفی، ادراکی و شناختی در ارتباط با برخی از جنبه های دنیای دانش آموز
  • نگرش صحیح و دقیق دانش آموز نسبت به مسایل و رویدادهای اطراف

پرسشنامه فوق متشکل از ۲۵ سوال و ۵ مولفه (نگرش ها و ادراکات، اکتساب و درهم تنیدن دانش، بسط و اصلاح دانش،  استفاده معنا دار از دانش، عادت های ذهنی) همراه با پایایی و شیوه نمره گذاری می باشد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

156 بازدید