http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی علت فرار مغزها

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 21 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه فراز مغز های با هدف آگاهی از علل پیدایش پدیده فرار مغزها و اینكه كدام شرایط نخلگان را از كشور می راند و جلوگیری از پیشرفت این مسئله اجتماعی است. پاسخگویی به این سوالات زیر به منظور استفاده در یك طرح تحقیقی بررسی علل فرار مغزها می باشد.

هدف

هدف از این تحقیق آمادگی از علل پیدایش این پدیده و اینكه كدام شرایط نخبگان را از كشوری راندو جلوگیری از پیشرفت این مسئله و پیشگیری از این معضل اجتماعی است.

فرار مغزها

معنای اصطلاحی فرار مغزها عبارت است از : مهاجرت تخصص كه در هر جامعه به علم، دانش، تخصص و مهارتهای فنی آنان نیاز دارد. ولی این نیروها به دلایل نختلف مهاجرت دایمی یا نیمه دایمی را به كشورهای دیگر ترجیح می دهند پدیده ای با عنوان گریز یا فرار مغزها مسئله ای است كه امروزه همه كشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته با آن مواجه هستند.

[/stextbox]