پرسشنامه فرآیند و محتوای خانواده سامانی

پرسشنامه فرآیند و محتوای خانواده سامانی هدف پرسشنامه: ارزیابی دو بعد محتوا و فرآیند خانواده

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۳ سوالی برای فرآیند خانواده و ۳۸ سوال برای محتوای خانواده

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه فرآیند و محتوای خانواده سامانی

این پرسشنامه توسط سامانی (۲۰۰۵) طرح گردیده است و دو بعد محتوا و فرآیند خانواده را ارزیابی می کند و هر کدام از این ابعاد از زیر مقیاسهایی تشکیل شده اند.

مقیاس فرآیند خانواده

در ابتدا شامل ۴۷ سوال بود که بعداً ۴ سوال آن حذف گردید . فرم جدید آن شامل ۴۳ سوال ۵ گزینه ای می باشد که به صورت طیف لیکرت از ۱ تا ۵ ( ۱= کاملاً مخالفم تا ۵= کاملاً موافقم ) درجه بندی شده است و ۵ عامل مهارت های ارتباطی، مهارت های مقابله ای، مهارت های تصمیم گیری و حل مسئله، انسجام و انعطاف پذیری و عقاید مذهبی را مورد ارزیابی قرار می دهد، که خانواده ها با تکمیل کردن این پرسشنامه بر اساس نمراتی که در هر خرده مقیاس می آورند مشخص می شود که به کدام دسته تعلق می گیرند.

مقیاس محتوای خانواده

حاوی ۳۸ گویه مدرج پنج نمره‌ای می‌باشد (کاملاً موافقم=۵ تا کاملاً مخالفم=۱). این مقیاس حاوی هفت خرده مقیاس سلامت جسمانی، زمان با هم بودن، منابع مالی، ظاهر فیزیکی، مکان زندگی، تسهیلات آموزشی و منزلت اجتماعی می باشد. این مقیاس به منظور ارزیابی از میزان توانمندی خانواده در محتوای خانوادگی است. مطابق مدل فرایند و محتوای خانواده (FPC) محتوای خانودگی، شامل مجموعه داشت ها و پتانسیل های خانواده می‌باشد (سامانی، ۲۰۰۸).

مقیاس محتوای خانواده علاوه بر ارزیابی پتانسیل های خانوادگی یکی از محورهای تشخیصی سطح سلامت خانواده در مدل فرایند و محتوای خانواده نیز به حساب می‌آید.

برای هر یک از خرده مقیاس ها (در هر دو بعد فرایند و محتوا) نمره‌ای محاسبه می گردد. این نمره بوسیله جمع کردن نمره گویه های هر خرده مقیاس با هم بدست خواهد آمد. در ضمن برای یکپارچه کردن نحوه نمره گذاری در خرده آزمونهای مختلف نمره کل هر آزمون را بر تعداد گویه های آن خرده آزمون تقسیم می‌کنیم.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

169 بازدید