پرسشنامه فرآیند و محتوای خانواده سامانی هدف پرسشنامه: ارزیابی دو بعد محتوا و فرآیند خانواده

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 43 سوالی برای فرآیند خانواده و 38 سوال برای محتوای خانواده

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه فرآیند و محتوای خانواده سامانی

این پرسشنامه توسط سامانی (2005) طرح گردیده است و دو بعد محتوا و فرآیند خانواده را ارزیابی می کند و هر کدام از این ابعاد از زیر مقیاسهایی تشکیل شده اند.

مقیاس فرآیند خانواده

در ابتدا شامل 47 سوال بود که بعداً 4 سوال آن حذف گردید . فرم جدید آن شامل 43 سوال 5 گزینه ای می باشد که به صورت طیف لیکرت از 1 تا 5 ( 1= کاملاً مخالفم تا 5= کاملاً موافقم ) درجه بندی شده است و 5 عامل مهارت های ارتباطی، مهارت های مقابله ای، مهارت های تصمیم گیری و حل مسئله، انسجام و انعطاف پذیری و عقاید مذهبی را مورد ارزیابی قرار می دهد، که خانواده ها با تکمیل کردن این پرسشنامه بر اساس نمراتی که در هر خرده مقیاس می آورند مشخص می شود که به کدام دسته تعلق می گیرند.

مقياس محتوای خانواده

حاوی 38 گویه مدرج پنج نمره‌ای می‌باشد (کاملاً موافقم=5 تا کاملاً مخالفم=1). اين مقياس حاوی هفت خرده مقياس سلامت جسمانی، زمان با هم بودن، منابع مالی، ظاهر فيزيکی، مکان زندگی، تسهيلات آموزشی و منزلت اجتماعی می باشد. اين مقياس به منظور ارزيابی از ميزان توانمندی خانواده در محتوای خانوادگی است. مطابق مدل فرايند و محتوای خانواده (FPC) محتوای خانودگی، شامل مجموعه داشت ها و پتانسيل های خانواده می‌باشد (سامانی، 2008).

مقياس محتوای خانواده علاوه بر ارزيابی پتانسيل های خانوادگی يکي از محورهای تشخيصی سطح سلامت خانواده در مدل فرايند و محتوای خانواده نيز به حساب می‌آيد.

براي هر يک از خرده مقياس ها (در هر دو بعد فرايند و محتوا) نمره‌ای محاسبه می گردد. اين نمره بوسيله جمع کردن نمره گویه های هر خرده مقياس با هم بدست خواهد آمد. در ضمن برای يکپارچه کردن نحوه نمره گذاری در خرده آزمونهای مختلف نمره کل هر آزمون را بر تعداد گویه های آن خرده آزمون تقسيم می‌کنيم.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png