پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس

هدف پرسشنامه: خود ارزیابی در شرایط وظیفه مداری

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۵ سوال و ۳ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل مفهومی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توضیحات پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس

پرسشنامه سبک رهبری فوق داری ۳۵ سوال می باشد، هدف آن خود ارزیابی در شرایط و وظیفه مداری است، که دارای ۳۵ بیانه ی توصیفی می باشد، توسط خود مدیران و روسا پاسخ داده می شود و نیم رخ مرتبط با سبک های رهبری در سه طیف رهبری آزاد منشانه، رهبری تلفیقی و رهبری آمرانه (خود کامه) را ترسیم می نماید.

تعدادی از سوالات پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس

 • من به عنوان سخنگوی گروه عمل می کنم.
 • من کارکنان را به اضافه کاری تشویق می کنم.
 • من به افراد تحت نظارت خود آزادی عمل در انجام دادن کار می دهم.
 • من افراد را تشویق می کنم تا از رویه های ثابت و واحدی استفاده کنند.
 • من به افراد تحت نظارتم، اجازه می دهم که در حل مساله، از قضاوت فردی خود استفاده کنند.
 • من به افراد تحت نظارتم تأکید می کنم که از گروه های رقیب پیشی بگیرند.
 • من به عنوان نماینده گروه صحبت می کنم.
 • من کارکنان را به تلاش بیشتر ترغیب می کنم.
 • من تلاش می کنم افکار و اندیشه های خود را در گروه مطرح نمایم.
 • من به افراد تحت نظارتم آزادی می دهم تا کارشان را به گونه ای که فکر می کنند، بهتر است؛ انجام دهند.
 • من برای ارتقا یافتن در سازمان، به سختی کار می کنم.
 • من ابهامات و به تعویق افتادن کارها و نامشخص بودن وضعیت را تحمل می کنم.
 • اگر در محل کار ما میهمانی نیز حضور داشته باشد، با این حال من برای اعضای گروه گروه صحبت می کنم و نظراتم را ابراز می دارم.
 • من کار ها را یک گام سری عتر انجام می دهم.

[/stextbox]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

225 بازدید