http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش رهبری معنوی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 35 سوال و 6 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه رهبری معنوی فرای

پرسشنامه رهبری معنوی نیز از تحقیقات آقایان ضیایی، نرگسیان، آیباغی اصفهانی گرفته شده است كه ایشان نیز از مقیاس رهبری معنوی كه توسط فرای و دیگران ( 2005) طراحی گردیده استفاده كرده اند. پرسشنامه مذکور پرسشنامه فرای می باشد. که شامل 6 عامل چشم انداز، عشق به نوع دوستی، ایمان به کار، عضویت، تعهد سازمانی، بازخورد می باشد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • من به چشم انداز سازمان متعهد هستم
  • چشم انداز سازمان باعث می شود من نسبت به وظایف شغلیم اطمینان داشته باشم
  • چشم انداز سازمانی باعث اعتماد به نفس کارکنان می شود
  • چشم انداز سازمان من باعث می شود که من بهتر کار میکنم
  • من به چشم انداز سازمانی بری کارکنان ایمان دارم
  • سازمان من مهربان است وقتی که کارکنان رنجور هستند
  • سازمان من رازدار وفادار به کارکنانش می باشد
  • سازمان من واقعا به کارکنانش توجه دارد
  • سازمان من اشتباهات صادقانه را تنبیه نمی کند
  • رهبران در سازمان من صادق و بی غرور هستند

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123