http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی عزت نفس افراد

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 57 سوال و 5 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت

مقیاس عزت نفس به منظور سنجش بازخورد نسبت به خود در قلمروهای اجتماعی، خانوادگی، آموزشگاهی و شخصی فراهم شده است و یك مقیاس دروغ به آن افزوده شده است (كوپر اسمیت،1967).

اصطلاح عزت نفس به قضاوتی كه افراد صرفنظر از اوضاع واحوال نسبت به خود دارند، اشاره دارد و در این معنا، مبین درجه اطمینان یك فرد، به ظرفیت موفقیت و به ارزش اجتماعی و شخصی خویشتن است، اطمینانی كه بازخورد های اتخاذ شده در قبال موقعیت های معمولی زندگی (زندگی اجتماعی، تحصیلی وحرفه ای) ترجمان آنها هستند. بدین ترتیب،مقیاس به منظور ارایه یك سنجش قابل اعتماد و اعتبار در باه ی عزت نفس فراهم شده است. 

پرسشنامه عزت نفس (SEI) شامل 58 ماده است كه احساسات، عقاید یا واكنش های فرد را توصیف می كند و آزمودنی باید با این مواد با علامت گذاری در چهار خانه ((به من شبیه است (بلی) )) یا ((به من شبیه نیست (خیر))) پاسخ دهد. مواد هر یك از زیر مقیاس ها عبارتند از: مقیاس عمومی26 ماده، مقیاس اجتماعی 8 ماده، مقیاس خانوادگی 8 ماده، مقیاس آموزشگاهی 8 ماده ومقیاس دروغ 8 ماده، نمرات زیر مقیاس ها و هم چنین نمره ی كلی، امكان مشخص كردن زمینه ای را كه در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند، فراهم می سازد (كوپر اسمیت،1967).

پرسشنامه عزت نفس (SEI) را می توان به صورت فردی یا گروهی اجرا كرد. شكل آموزشگاهی در مورد كودكان ونوجوانان مدرسه ای از 8 سال به بالا،به كار می رود،شكل بزرگسال،مربوط به اشخاصی است كه تحصیلات عمومی خود را به پایان رسانده اند. مدت اجرای تست تقریبا 10 دقیقه است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com