پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی وضعیت عدالت و اجرای نوع عدالت در سازمان‌ها

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۰ سوال و ۳ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

پرسشنامه دارای ۲۰ عبارت و جهت بررسی وضعیت عدالت و اجرای نوع عدالت در سازمان‌ها ایجاد گردیده است. پرسشنامه عدالت سازمانی توسط نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) ساخته شده است دارای سه خرده مقیاس زیر است: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی است.

نحوه تکمیل و امتیاز بندی
برای تکمیل این پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است و امتیازات به شرح ذیل می باشد: کاملا مخالفم=۱ مخالفم=۲، نظری ندارم=۳، موافقم=۴، کاملا موافقم=۵

مولفه ها

سوالات مربوطه

توزیعی

۱-  ۵

رویه ای

۶- ۱۱

تعاملی

۱۹- ۲۰

پایایی و روایی
پرسشنامه نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) ضرایب اعتبار سازه ای و پایایی با روش آلفای کرونباخ را محاسبه گردید: بترتیب برای عدالت سازمانی کلی ۰.۴۲  و ۰.۸۵ برای توزیعی ۰.۴۶ و ۰.۷۸ برای رویه ای ۰.۷۵ و ۰.۸۲ و برای تعاملی ۰.۴۰ و ۰.۶۴ بود.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

 

 

280 بازدید