http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی وضعیت عدالت و اجرای نوع عدالت در سازمان‌ها

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 20 سوال و 3 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

پرسشنامه دارای 20 عبارت و جهت بررسی وضعیت عدالت و اجرای نوع عدالت در سازمان‌ها ایجاد گردیده است. پرسشنامه عدالت سازمانی توسط نیهوف و مورمن (1993) ساخته شده است دارای سه خرده مقیاس زیر است: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی است.

نحوه تکمیل و امتیاز بندی
برای تکمیل این پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است و امتیازات به شرح ذیل می باشد: کاملا مخالفم=1 مخالفم=2، نظری ندارم=3، موافقم=4، کاملا موافقم=5

مولفه ها

سوالات مربوطه

توزیعی

1-  5

رویه ای

6- 11

تعاملی

19- 20

پایایی و روایی
پرسشنامه نیهوف و مورمن (1993) ضرایب اعتبار سازه ای و پایایی با روش آلفای کرونباخ را محاسبه گردید: بترتیب برای عدالت سازمانی کلی 0.42  و 0.85 برای توزیعی 0.46 و 0.78 برای رویه ای 0.75 و 0.82 و برای تعاملی 0.40 و 0.64 بود.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123