http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش سلامت سازمانی

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 44 سوال و 7 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

قیمت: رایــــــــــگان

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانــلــــــــــــود

 

توضیحات

ابزار تحقیق شامل پرسشنامه­ی اصلاح شده ابزار سلامت سازمانی(OHI) هوی وفیلدمن (1996) می باشد. پرسشنامه مذکور نخستین بار توسط هوی و همکاران تهیه گردیده و دارای سه سطح (فنی و اداری و نهادی) در 7 بعد روحیه، تاکید علمی، رعایت (ملاحظه گری)، ساخت دهی، حمایت منابع، نفوذ مدیر، یگانگی نهادی و شامل 44 گویه در قالب 5 گزینه ای لیکرت می باشد. پرسشنامه مذکور شامل 44سوال می باشد که به بررسی مولفه های یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تأکید علمی با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت (همیشه، غالباً، گاهی، بندرت، هرگز) می پردازد.

مطالب مرتبط