پرسشنامه سنجش سلامت سازمانی

هدف پرسشنامه: سنجش سلامت سازمانی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۴ سوال و ۷ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توضیحات پرسشنامه سنجش سلامت سازمانی

ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ­ی اصلاح شده ابزار سلامت سازمانی(OHI) هوی وفیلدمن (۱۹۹۶) می باشد. پرسشنامه مذکور نخستین بار توسط هوی و همکاران تهیه گردیده و دارای سه سطح (فنی و اداری و نهادی) در ۷ بعد روحیه، تاکید علمی، رعایت (ملاحظه گری)، ساخت دهی، حمایت منابع، نفوذ مدیر، یگانگی نهادی و شامل ۴۴ گویه در قالب ۵ گزینه ای لیکرت می باشد. پرسشنامه مذکور شامل ۴۴ سوال می باشد که به بررسی مولفه های یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تأکید علمی با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت (همیشه، غالباً، گاهی، بندرت، هرگز) می پردازد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه سنجش سلامت سازمانی

  • از کارمندان در مقابل خواسته های نامعقول ارباب رجوع حمایت می شود.
  • محل کارم (دفتر/ مرکز/ …) در مقابل فشار های محیطی آسیب پذیر است.
  • خواسته های ارباب رجوع، حتی هنگامی که با برنامه مدون محل کارم(دفتر/ مرکز/ …) همخوانی ندارند، پذیرفته می شود.
  • کارمندان احساس می کنند که ارباب رجوع آنها را تحت فشار قرار می دهد.
  • گروه های ویژه ای از ارباب رجوع در مدیران محل کارم (دفتر/ مرکز/ …) نفوذ دارند.
  • محل کارم (دفتر/ مرکز/ …)، خواستهای فوری ارباب رجوع را می پذیرد.
  • عده قلیلی از ارباب رجوع معترض، می توانند سیاست و خط مشی محل کارم (دفتر/ مرکز/ …) را تغییر دهند.
  • مدیرم هر آنجه از کارمندان خود می خواهد به دست می آورد.
  • توصیه های مدیر (محل کارم) از سوی رؤسایش موردتوجه جدی قرار می گیرد.
  • مدیرم قادر است که بر اقدامات رؤسای خود تأثیر بگذارد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

137 بازدید