پرسشنامه هدف پرسشنامه: سبک هویت برزونسکی

 فرمت:word

?تعداد سوال: 40 سوال و 4 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

قیمت: رایــــــــــگان

 دانــلــــــــــــود رایگان

 

توضیحات

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی به منظور هویت افراد توسط برزونسکی در سال ۱۹۸۹ ساخته و در سال ۱۹۹۲ مورد تجدید نظر قرار گرفت. این آزمون یک ابزار خود گزارشی ۴۰ عبارتی است که از ۴ زیر مقیاس تشکیل یافته است که شامل جهت گیری اطلاعاتی، جهت گیری هنجاری، جهت گیری سردرگم/اجتنابی و تعهد است.

پرسشنامه سبک هویت ( برزونسکی ، ۱۹۹۲) یک مقیاس ۴۰ سوالی است که ۱۱ سوال آن مربوط به مقیاس اطلاعاتی، ۹ سوال مربوط به مقیاس هنجاری،۱۰ سوال آن مربوط به مقیاس سردر گم یا اجتنابی و ۱۰ سوال دیگر مربوط به مقیاس تعهد است که برای تحلی ثانویه استفاده می شود ویک سبک هویتی محسوب نمی شود.

سوالات پرسشنامه

 • نسبت به اعتقادات دینی خود علم و آگاهی دارم.
 • درباره آنچه در زندگی ام انجام دهم ساعت ها فکر کرده ام.
 • به آنچه در زندگی انجام می دهم مطمئن نیستم.
 • بر اساس ارزشهایی که با آنها تربیت شده ام عمل می کنم.
 • ساعات زیادی را به خواندن و بحث با افراد درباره اعتقادات دینی ام می گذرانم.
 • وقتی با شخصی مسئله ای را مطرح می کنم، سعی می کنم نقطه نظرات او را درک کنم.
 • می دانم در آینده چه کاری را می خواهم انجام دهم.
 • درباره ارزشهایی که در پیش دارم، نگران نیستم. هر چه پیش آید خوش آید.
 • درباره اعتقادات دینی ام اطمینان واقعی ندارم.
 • طوری بزرگ شده ام که می دانم چه کار کنم.
 • مطمئن نیستم که چه ارزشهایی را واقعاً حفظ کنم.
 • می دانم که دولت و کشور به چه سمتی باید پیش بروند.
 • اگر نسبت به مشکلات خود نگران نباشم، معمولاً خود به خود حل می شوند.
 • مطمئن نیستم که در آینده می خواهم چه کاری را انجام دهم.
 • احساس می کنم کاری را که انجام می دهم (یا انجام داده ام) مناسب من است.
 • زمان زیادی را صرف خواندن و یا سعی در فهم مسائل سیاسی کرده ام.
 • هم اکنون درباره آینده فکر نمی کنم. تا آن موقع هنوز وقت بسیار است.
 • زمان زیادی را صرف صحبت با مردم کرده ام تا اعتقاداتی پیدا کنم که به کارم بیاید.
 • هرگز شک جدی درباره اعتقادات دینی خود نداشته ام.
 • مطمئن نیستم چه شغلی برای من مناسب است.
 • از زمان جوانی می دانستم می خواهم چه کاره شوم.
 • دارای مجموعه ای از اعتقادات قوی هستم که در موقع تصمیم گیری از آنها استفاده می کنم.
 • بهتر است یک سری اعتقادات محکمی داشته باشیم تا اینکه به عقاید مختلفی رو بیاوریم.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png