http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی موفقیت از دیدگاه افراد

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 42 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

قیمت: رایــــــــــگان

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانــلــــــــــــود

 

توضیحات

هدف: افراد درباره موفقیت، ایده های متفاوتی را بیان می كنند. در این پرشسنامه تعریف موفقیت زندگی افراد از دید آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد.
نحوه تكمیل: لطفا هر یك از ایده های زیرین را در موقعیت زندگی رتبه بندی نمایید و به دور عددی كه اهمیت عبارت را برای شما بهتر بیان می كند دایره بكشید.
1= هرگز مهم نیست، 2= گهگاهی مهم است، 3= نسبتا مهم است، 4= اغلب مهم است، 5= همیشه مهم است.