هدف پرسشنامه: ارزیابی موفقیت از دیدگاه افراد

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 42 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توضیحات پرسشنامه ابعاد موفقيت پاركر و كازماير

هدف: افراد درباره موفقیت، ایده های متفاوتی را بیان می كنند. در این پرشسنامه تعریف موفقیت زندگی افراد از دید آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد.
نحوه تكمیل: لطفا هر یك از ایده های زیرین را در موقعیت زندگی رتبه بندی نمایید و به دور عددی كه اهمیت عبارت را برای شما بهتر بیان می كند دایره بكشید.
1= هرگز مهم نیست، 2= گهگاهی مهم است، 3= نسبتا مهم است، 4= اغلب مهم است، 5= همیشه مهم است.

تعداد از سوالات پرسشنامه ابعاد موفقيت پاركر و كازماير

 • مجاب ساختن و وادار كردن افراد به انجام آنچه كه من می خواهم.
 • داشتن آسایش و خرسندی دورنی.
 • داشتن یك زوج خوشبخت.
 • داشتن امنیت اقتصادی.
 • متعهد بودن به سازمانم.
 • توانایی كمك، یاری، مشاوره و حمایت دیگران.
 • شغلی داشته باشم كه به واسطه آن درآمد بیشتری را نسبت به همكارانم به دست آورم.
 • یك پدر یا مادر خوب باشم.
 • داشتن مزایای شغلی مناسب.
 • داشتن یك زندگی مناسب خانوادگی.
 • بچه هایم را پرورش دهم و آنها را به حد بلوغ و استقلال برسانم.
 • داشتن خدمتكاری كه برایم كار كند.
 • مورد قبول واقع شدن در كار.
 • لذت بردن از فعالیت های غیر كاری.
 • انجام دادن یا ساختن چیزهایی كه برای جامعه مفید باشد.
 • داشتن درآمد بالا و به دست آوردن مزایا.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com