پرسشنامه هدف پرسشنامه: رابطه مشتری مداری و گرایش به کارآفرینی بر بهبود عملکرد  شرکت های خرده فروشی کوچک

فرمت فرمت: Word

?تعداد سوال: 25 سوال و 4 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

مــدل: دارد

مقاله بیس: دارد

منبع: دارد

پروپوزال: دانلود

 

توضیحات

گرایش به کارآفرینی و مشتری مداری

گرایش به کارآفرینی یعنی «فرایندی که در آن شرکت ها فرصت ها را می یابند و خلاقه اقدام می کنند تا تعاملات میان عوامل تولید را به گونه ای سازمان بدهند که ارزش افزوده ایجاد شود» (Jones and Butler, 1992 p. 735). این یعنی شرکت در استراتژی های فعال و نوآور ورود کند و ریسک پذیر باشد تا ایده ای یا دیدگاهی را پیگیری کند و آن را به طور کامل اجرا کند (Lumpkin and Dess, 1996; Miller, 1983; Osman et al., 2011).

ولی مشتری مداری کارش ایجاد ارزش برای مشتری های فعلی از طریق فهم درست نیازهای آنها است (Narver and Slater, 1990). اگر مشتری مداری بر زمان حال متمرکز باشد شاید نتواند نیازهای پنهان و مربوط به آینده را پیش بینی کند لذا باید ارزش های فرهنگی در نظر گرفته شوند ولی شاید همین هم برای حفظ یک مزیت رقابنی کافی نباشد. در این زمینه، بنگاه های تجاری موفق به سطح بیشتری از گرایش به کارآفرینی نیاز دارند تا فاصله میان نیازهای بازار فعلی و آنچه که برای فرصت های آینده لازم است را تشخیص بدهند (Slater and Narver, 1995).

برای این هدف (Kandampully and Duddy 1999) استدلال می کنند که در تجارت، پیش بینی یعنی فرایند فهم نیازهای آینده مشتریان برای موفقیت در رقابت. به بیان دیگر، خرده فروشی های کوچکی که گرایش به کارآفرینی پیشه می کنند در پیش بینی نیازهای پنهان مشتری ها فعال هستند و می توانند به خواسته ها و نیازهای فعلی و آتی مشتری پاسخ گو باشند و لذا مزیت پیشگام بودن نسبت به رقبا داشته باشند (Tajeddini and Trueman, 2008). همچنین برای فهم بهتر مشتری مداری در طی زمان باید بر روی گرایش به کارآفرینی یک فرهنگ سازمانی متمرکز شد. ما به ویژه استدلال می کنیم که مشتری مداری که با گرایش به کارآفرینی همراه شود شرکت را قادر می سازد تا سطح بالاتری از ارزش مشتری ایجاد کند (Slater and Narver, 1995).