http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: خدمات نام تجاری برای ایجاد یک نام تجاری قوی در صنعت بانکداری

فرمت: Word

?تعداد سوال: 19 سوال و 4 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه خدمات نام تجاری برای ایجاد یک نام تجاری قوی در صنعت بانکداری

برند به عنوان علامت و نشان هایی از وضعیت محصول به کار می رود. مهمترین ویژگی و مشخصه یک برند به عنوان نشانه ای از موقعیت محصول، قابلیت اعتماد و اعتبار آن است.

اردن و اسوایت  در سال 1998 مفهوم اعتبار نام تجاري را مطرح کردند، اين افراد با در نظر گرفتن تئوري علامت دهي، توانستند تساوي ارزش نام تجاري براساس مشتري را مورد بررسي قرار دهند. آنها اعتبار نام تجاري را به عنوان باور کردن اطلاعات جايگاه محصول که در زير نام تجاري جا داده شده براساس ادراکات مشتري از اينکه نام تجاري توانايي و تمايل به ارائه مداوم آنچه وعده داده است را دارد يا نه، تعريف مي کنند(اردن و اسوایت، 2004، 191). مشخص شده است  که اعتبار نام تجاري شامل 2 جزء اصلي است: اعتماد و تخصص (سویینی و اسوایت، 2008، 179).

اعتماد به تمايل شرکت ها به ارائه آنچه قول داده اند اشاره دارد. تخصص به توانايي شرکت ها در ارائه واقعي آنچه که قول داده اند برمي گردد. از آنجا که اعتماد و تخصص در يک نام تجاري براساس تأثير کليه استراتژي هاي بازاريابي سابق و عملکردهاي انجام شده توسط يک نام تجاري مي باشد، جاي تعجب نيست که اعتبار نام تجاري بيانگر ثبات استراتژي هاي آميخته است که بازاريابي از طريق سرمايه گذاري هايي مثل تبليغات در خصوص يک نام تجاري انجام مي دهد (بائک و همکاران، 2010، 667).

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com