پرسشنامه تمایل حضور مجدد لیم

پرسشنامه تمایل مجدد لیم با هدف تمایل مجدد مشتریان به خرید کالا توسط لیم در سال ۲۰۰۶ طراحی گریده است.

این پرسشنامه در از پرسشنامه های در دست جمع آوری گروه مدیر ۱۲۳ می باشد.

بزودی در سایت و در اختیار دانشجویان و پژوهشگران سایت قرار خواهد گرفت.

منبع:

Lim, S.J. (2006), The Influence of Service Quality on Customer Satisfaction, Attitudinal Loyalty, and Behavioral Future Intentions for Participation of Fitness Centers in South Korea: A Structural Equation Modeling Approach. Dissertation Abstracts International. Vol. 68-01.

 

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

229 بازدید