پرسشنامه تمایل مجدد لیم با هدف تمایل مجدد مشتریان به خرید کالا توسط لیم در سال 2006 طراحی گریده است.

این پرسشنامه در از پرسشنامه های در دست جمع آوری گروه مدیر 123 می باشد.

بزودی در سایت و در اختیار دانشجویان و پژوهشگران سایت قرار خواهد گرفت.

منبع:

Lim, S.J. (2006), The Influence of Service Quality on Customer Satisfaction, Attitudinal Loyalty, and Behavioral Future Intentions for Participation of Fitness Centers in South Korea: A Structural Equation Modeling Approach. Dissertation Abstracts International. Vol. 68-01.

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط