پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بهره گیری شرکت استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی

$$$ قیمت: 10.000 تومان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 12 سوال و 4 مولفه (مبادله ای، رابطه ای، پایگاه داده، مبتني بر دانش)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

راهنمای پرداخت سایت

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.png

انواع استراتژی های بازاریابی الکترونیکی

استراتژی بازاریابی مبادله ای

پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شبکه ه ای اجتماعی: در این نوع استراتژی ها، شرکت ها از اینترنت و ابزار های فناوری اطلاعات برای کاهش هزینه ها به منظور بهبود کيفيت استفاده مي کنند. بنابراین این شيوه بازاریابي، استراتژی های عمومي پورتر (رهبری هزینه یا تمایز) را پوشش مي دهد. تمرکز استراتژی بازاریابي مبادله ای بر مبادلات اقتصادی است که درآن فقط کالا و خدمت بين فروشنده و خریدار مبادله مي شود و تبادل اطلاعاتي بين طرفين صورت نمي گيرد (براودی و همکاران، 1997)

استراتژی بازاریابی رابطه ای

در این استراتژی شرکت تلاش مي کند ارتباط بلندمدت دو طرفه و سودمند با مشتریان خود برقرار نماید. ارتباطات در این استراتژی بازاریابي چهره به چهره، بين فردی و بر اساس اعتماد و تعهد مي باشد. به طوری که خریدار و فروشنده به صورت رسمي و غير رسمي دارای ارتباطات بلندمدت فعال و توام با اعتماد متقابل ميباشد. این استراتژی به جای مبادلات اقتصادی یا اطلاعاتي، بر روابط بين خریدار و فروشنده به صورت فردی تاکيد دارد. مي توان گفت بازاریابي رابطه ای هم برای خریدار و هم، مشتری سودمند است (سانکوا و گرابوسکا، 2015).

استراتژی بازاریابی پایگاه داده 

بازاریابي پایگاه داده توسط مجموعه ای از ابزارهای اطلاعاتي و تکنولوژیکي ایجاد شده است و هدف آن کسب اطلاعات (خصوص اقتصادی) در مورد مشتریان و استفاده از آن به منظور افزایش سود، جلب رضایت مشتریان و کسب وفاداری بيشتر است (براودی و همکاران، 1997). در حقيقت بازاریابي مبتني بر پایگاه داده هنگامي است که یک شرکت اطلاعات مشتریان را ذخيره مي کند یا نمایه ای از اطلاعات آن را در برنامه رایانه ای خود ایجاد مي کند و سپس از این اطلاعات برای بازاریابي موثرتر بهره مي گيرد.

با استفاده از بازاریابي مبتني بر پایگاه داده، شرکت مي تواند آنچه که برای مشتریان جالب و مهم است را درك نماید، مي تواند عادت های خرید مشتریان را به آساني ردیابي کرده و در نهایت مقدار پولي را که مشتریان صرف خرید کالاهای آنان و سایر کالاها و خدمات مي نمایند را اندازه گيری نماید. بطور کلي با استفاده از این استراتژی، شرکت ها نيازها، تمایلات، عادتها، مقدار صرف هزینه و مواردی از این قبيل را به آساني درك مي نمایند (تپ، 2001).

استراتژی بازاریابی مبتنی بر دانش

در این استراتژی، شرکت سعي مي کند روابط بلندمدت دو جانبه سودمند با مشتریان ایجاد کند و از پروفایل مشتریان استفاده کند. استراتژی شرکت، جذب مشتریان جدید توام با حفظ مشتریان موجود بوده و شرکت تعامل بالا و قابل توجهي با مشتریان آگاه خود دارد، مشتریان به صورت فردی نگریسته مي شوند و محصولات سفارشي است (زینلدین، 2000).

توضیحات

پرسشنامه فوق با هدف بررسی بهره گیری شرکت از استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی طراحی شده است. این پرسشنامه متشکل از 13 سوال و 4 مولفه و 5 زیر مومولفه (مبادله ای، رابطه ای، پایگاه داده، مبتني بر دانش) می باشد. پرسشنامه فوق بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف  نمره دهی شده است.

پروژه های مشابه

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه