پاورپوینت فرسودگی شغلیعنوان پاورپوینت: بررسی رابطه انتظارات شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد اسلاید: 32 اسلاید

 فرمت: powerpoint

 حجم فایل: 1.903 KB

 قیمت: 3500 تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”قسمتی از مطالب پاورپوینت” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی معلمان در طول  چند دهه اخیر بعنوان یک نگرانی جدی برای معلمان، دانش آموزان و والدین مطرح شده است. احتمال این که معلمان دچار فرسودگی شغلی شوند هم توسط عوامل محیطی  و هم عوامل  دموگرافیک تعیین می شود. ضروری است که مدیران و مسئولان آموزشی از جنبه هایی که باعث بهبود یا نقص در عملکرد معلمین می شود آگاهی کسب نمایند. فرسودگی شغلی را به عنوان یکی از دلایل افزایش سرعت بازنشستگی پیش از موعد معلمان به علت اختلالات و علائم روان تنی دانسته اند.

خوشبختی و همکاران (1388)، رابطه بین هوش هیجانی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی مقطه متوسطه مشهد، 220 دبیر تربیت بدنی مقطع متوسط، میزان تحلیل رفتگی نمونه ها نسبتأ زیاد بود. بین هوش عاطفی و ابعاد تحلیل رفتگی دبیران تربیت بدنی رابطه معکوس و معناداری وجود داشت، به گونه ای که افزایش هوش هیجانی موجب کاهش تکرار و شدت تحلیل رفتگی شغلی می شود.

رمضانی نژاد و همکاران (1388)، ارتباط بین جو سازمانی مدارس و تحلیل رفتگی معلمان تربیت بدنی، 134 معلم تربيت بدنی، بین جو سازمانی و تحلیل رفتگی و ابعاد جو سازمانی (رفتار متعهدانه معلمان، رفتار صمیمی معلمان و رفتار حمایتی مدیران) با تحلیل رفتگی شغلی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد. اما بین رفتار دستوری مدیران و رفتار ناامیدانه معلمان با تحلیل رفتگی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. رابطه بین جو سازمانی باز با دو بعد فرسودگی هیجانی و مسخ شخصیت منفی و معنادار، و با بعد موفقیت فردی معلمان مثبت ومعنادار بود

جانسن و همکاران (1999)، تعیین کننده های شغلی و فردی سه بعد فرسودگی شغلی، 156 پرستار، ابعاد فرسودگی شغلی با کار زیاد و فقدان حمایت همکاران و مدیریت در ارتباط هستند.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png