مقاله متنی فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی

مقاله متنی فرهنگ سازمانی

تعریف فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی یعنی نظام باورها و ارزشهای مشترکی که در یک سازمان به وجود می آید و رفتار افراد آن سازمان را هدایت می کند و در بحث کسب و کار این نظام غالباَ فرهنگ صنفی نامیده می شود. همانگونه که شخصیت دو نفر نمی تواند کاملاَ همانند باشد، دو فرهنگ سازمانی نیز نمی تواند عیناَ مانند هم باشد (شرمرهورن و همکاران، ترجمه ی ایران نژاد پاریزی و همکاران،۱۳۷۸).

محققان و مشاوران مدیریت عمیقاَ باور دارند که تفاوتهای فرهنگی می توانند تاثیر شگرفی بر عملکرد سازمانها و بهره وری نیروی انسانی داشته باشد.

سطوح تجزیه و تحلیل فرهنگی

در نمودار فوق سه سطح مهم تجزیه و تحلیل فرهنگی در سازمان نشان داده شده است. این سطوح را می توان به صورت لایه هایی فرض کرد که هر چه عمیق تر شوند شناخت فرهنگ دشوارتر می شود. اولین سطح، فرهنگ قابل مشاهده است که به زبان دیگر می توان آن را طریقه و روش انجام کار در سازمان نامید این روش ها به وسیله ی گروه به وجود می آید و به افراد تازه وارد نیز آموزش داده می شود. فرهنگ قابل مشاهده در برگیرنده ی حکایت ها، مراسم، و تشریفات سازمانی خاصی است که تاریخچه ی یک گروه کاری موفق را تشکیل می دهند.

دومین سطح تجزیه و تحلیل، نقش حیاتی ارزش های مشترک در مرتبط ساختن افراد به یکدیگر را تصدیق و قبول می کند. در واقع ارزش های مشترک، مکانیزم انگیزشی نیرومندی برای اعضای آن فرهنگ فراهم می آورد بسیاری از مشاوران پیشنهاد می کنند که سازمان ها باید مجموعه ی کامل و منسجمی از ارزشهای مشترک به وجود آورند. واژه ی مشترک در تجزیه و تحلیل فرهنگی به این معنی است که گروه، یک کلیت تام است و در آن گروه هر عضوی نه تنها با ارزش های مشترک موافقت دارد، بلکه از اهمیت آن مطلع است و در معرض این ارزش ها نیز قرار دارد.

در عمیق ترین سطح تجزیه و تحلیل فرهنگی، مفروضات مشترک یا حقایق مسلمی قرار دارند که مجموعه ای از افراد سازمان در اثر تجربیات مشترکشان به آنها اعتقاد پیدا می کنند.

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

منبع: Modir123.com

 

156 بازدید