فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی

مقاله متنی سطوح و لایه های فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی سیستمی از عقاید و ارزش های مشترک است که رفتار اعضای سازمان را راهنمایی و هدایت می کند و می تواند تاثیر بسزایی در رفتار و عملکرد سازمان بر عهده داشته باشد. امروزه بر نقش فرهنگ سازمانی در بهبود بهره وری تاکید می شود. مطالعات نشان می دهد که ارتباط بین فرهنگ و بهره وری با یک مدل ساده قابل بیان نیست (شرمرهورن و همکاران، ترجمه ی ایران نژاد پاریزی و همکاران،1378).

تیلور (2005) بیان می کند که برای افزایش بهره وری کارهای زیادی می توان انجام داد، شیوه هایی در ورای تکنیک های آشکار وجود دارد که می توان آنها را بهبود بخشید تا به بهره وری بیشتر دست پیدا کرد یکی از موارد مهم بهبود فرهنگ سازمانی در گروه های کاری است.

کاتر و هسکت (1996، به نقل از نصرالله پور، 1384) نشان می دهد که فرهنگ سازمانی کلیدی برای بهبود عملکرد و بهره وری است و در موفقیت یا شکست سازمان نقش تعین کننده دارد.

کذرلی در نتیجه ی تحقیقاتی که روی 20 مدیر و 97 کارمند آنها در یک بیمارستان در امریکا نشان داده است که یک رابطه ی مثبت بین تمرین های مدیریتی، بهره وری، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان وجود دارد و رفتار های مدیران به عنوان کلیدی برای بهره وری می باشد.

در سازمان هایی که از فرهنگ قوی برخوردار هستند، ارزش ها و باورهای مشترک آفریننده ی محیطی هستند که در آن محیط، افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به ماموریت ها احساس تعهد می کنند و این تعهد می تواند موجب افزایش بهره وری در سازمان شود و به همین دلیل مدیریت فرهنگ سازمانی برای مدیران عالی رتبه یک نیاز مبرم می باشد.

آنچه مسلم است اگر مدیران کشورهای غربی به تعریف فرهنگ بهره وری در دهه های اخیر پرداختند.

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

منبع: Modir123.com

 

مطالب مرتبط