مدیریت سبز در زنجیره تامین

عملکرد مدیریت سبز در زنجیره تامین

عملکرد مدیریت سبز در زنجیره تامین

براساس دیدگاه مبتنی بر منابع، منابع سازمانی و قابلیت های آن می تواند به طور قابل توجهی بر رقابت آن بر اساس استراتژی ها و عملکرد تاثیر بگذارد. هارت در سال 1995 یک منبع طبیعی پیشنهاد می کند و استدلال می کند که یک شرکت می تواند رقابت خود را با مدیریت ارتباطت آن با محیط طبیعی داشته باشد. این با محدودیت های فزاینده ای از سمت محیط روبرو شده و توانایی شرکت برای رسیدگی به این محدودیت ها می تواند به منابع کمیاب و با ارزش و غیرقابل انکاری تبدیل شود که در نتیجه عملکرد شرکت را افزایش می دهد.

دیدگاه مبتنی بر منابع را فراتر از توانایی های داخلی

علاوه براین برخی از تحقیقات، دیدگاه مبتنی بر منابع را فراتر از توانایی های داخلی برای ترکیب قابلیت های خارجی گسترش داده است. به عنوان مثال متیو در سال 2003 پیشنهاد می کند که رقابت را می توان از هردو منبع داخلی و خارجی و داشت. اسکوار و همکارانش در سال 2009 همچنین نشان دادند که شرکت های با روابط بین المللی همکاری برای یک شرکت دیگر را مهم جهت بدست آوردن منابع یا قابلیت های آن دانسته اند. از این منظر هردو ابتکارات داخلی و خارجی مدیریت سبز را در زنجیره تامین تاثیر قابل توجهی در عملکرد شرکت در مطالعه ما داشته است.

همچنین می توان گفت به طور گسترده ای تصدیق شده است که عواقب اندازه گیری عملکرد یک راه موثر برای ارزیابی شیوه های مدیریت سبز را در زنجیره تامین بوده و فراهم کننده این موضوع است که یک شرکت ها با یک طرح کلی از توابع زنجیره تامین از لحاظ پایداری قرار بگیرند. به طور خاص سیفسی و و همکاران در سال 2012 اشاره می کنند که هردو شرایط محیط زیستیو  غیر محیط زیستی براساس اقدامات باید به عنوان مدیریت سبز را در زنجیره تامین ابتکاری عمل کند و نه تنها زنجیره تامین سبز را فعال می کند، اما تاثیرات قابل توجهی در فعالیت های تجاری و  عملیاتی شرکت خواهد داشت.

ترجمه مقاله مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت

منبع: Modir123.com