مقاله متنی رایگان مفهوم پارادایم زنجیره تأمین ناب

مفهوم پارادایم زنجیره تأمین ناب

مفهوم پارادایم زنجیره تأمین ناب

مفهوم تفکر ناب

تفکر ناب همانگونه که از نامش پیداست یک مجموعه فکری و یک روش برای دیدن جهان است. مفهوم بنیادی تفکر ناب، در ریشه کن کردن اتلاف و آفرینش ارزش در سازمان نهفته است. تفکر ناب نگرشی است برای افزایش بهره وری و ارزش آفرینی مستمر و حداقل کردن هزینه ها و اتلافات؛ به این ترتیب می توان دروازه ورود به سرزمین سیگماها را رفع عیوب، اتلافات و خطاهای مشهود از طریق روش های سریع، نظیر مفاهیم و تکنیک های تفکر ناب دانست؛ چرا که برای افزایش نرخ سیگما نیاز است افزایش نمایی در کاهش عیوب و اتلافات به وجود آید (باورصاد و غفاری زاده، ۱۳۹۵).

اندیشه ناب، تفکری نوین همگام و هماهنگ با تغییرات و تحولات دنیای امروز است. فلسفه ای که سالها پیش به کمک آن ژاپن بعد از جنگ توانست آهسته و پیوسته خود را از بحران و رکود خارج نموده و به یکی از برترین ها دنیای تجارت و تولید مبدل گردد.

ارمغان ناب و ناب اندیشیدن در عباراتی خلاصه شامل موارد زیر است:

  • جذب و افزایش مشتریان
  • رضایت مدیران و کارمندان از عملکرد خود
  • افزایش بهره وری در مواد، زمان، نیروی انسانی و سرمایه
  • افزایش طول عمر سازمان ها
  • بهبود چشمگیر و شگرفت کیفیت محصولات و خدمات
  • کاهش قابل ملاحظه و چشمگیر هزینه های سازمان
  • افزایش توان رقابتی در دنیای کسب وکار کنونی (والتر و همکاران، ۲۰۰۸).

تفکر ناب نگاهی هوشمندانه به ارزش و جریان آن با حداقل تغییر در بنیان های سازمانی با کمترین هزینه است. در تعریفی دیگر تفکر ناب به عنوان راه چاره ای برای حذف اتلاف (مودا) است.

در تعریفی دیگر ناب شدن، فرایند حذف اتلاف با هدف خلق ارزش است. این تعریف با تعاریف ارائه شده در مورد مفهوم ناب که فقط برحذف اتلاف که برخی اوقات به مفهوم کاهش هزینه ها فارغ از تاثیر آن بر ایجاد ارزش تفسیر می شود تمرکز می کنند، در تقابل است (تقی زاده و همکاران، ۱۳۸۹).

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com

 

76 بازدید

 برچسب ها: